Централна контролна комисия

Централната контролна комисия (ЦКК) е орган за цялостен контрол на изпълнението на Устава и решенията на ръководните  органи на Конфедерацията, на финансово стопанската дейност и участието в съвместни дейности на КНСБ, на нейните органи и звена. Състои се от председател и заместник-председатели, избрани от Конгреса, както и представители на основните членове на Конфедерацията с численост над 10 000 души, избрани от техните органи.

Централната контролна комисия:

  • планира, ръководи и провежда  вътрешния финансов и организационен контрол на КНСБ;
  • определя функциите и задълженията на щатния си персонал;
  • дава методически указания и препоръки на контролните органи на основните членове и териториалните структури и следи за тяхното еднакво прилагане;
  • организира и провежда обучение на контролните органи на основните членове;
  • контролира текущо спазването на принципите, правата и задълженията по Устава на КНСБ, изпълнението на решенията на ръководните органи на КНСБ и документацията за постъпленията и отчисленията на членски внос;
  • по свое решение или по предложение на Координационния съвет, текущо информира КС и ИК на КНСБ за своите констатации и подготвя при необходимост мотивирани предложения за решения до КС по въпроси от неговите компетенции;
  • осъществява информационния обмен и координация с контролните комисии на основните членове.

Централната контролна комисия се свиква от председателя, а в негово отсъствие – от упълномощен от него заместник-председател на ЦКК, или по писмено искане на не по-малко от 1/3 на нейните членове. Заседанията на ЦКК са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от нейните членовете. Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите. В заседанията с право на съвещателен глас участват щатните финансови ревизори.

За своята дейност ЦКК се отчита само пред Конгреса. Пълномощията на ЦКК се прекратяват при започване работата на Конгреса.


Асен Асенов, председател на ЦКК на КНСБ

Дияна Иванова, зам. председател на ЦКК на КНСБ 

Ирина Дублекова,  зам. председател на ЦКК на КНСБ 

Райна Джагалова, зам. председател на ЦКК на КНСБ