Президент

Президентът на КНСБ се избира от конгреса  с тайно поименно едновременно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

Президентът на КНСБ:

 • Представлява Конфедерацията.
 • Свиква и ръководи заседанията на КС и ИК.
 • Сключва национални споразумения с органите на изпълнителната власт и организации на работодателите.
 • Инициира и организира провеждането на национални конференции, дискусии и форуми по значими проблеми за дейността на КНСБ.
 • Организира и контролира изпълнението на решенията на КС и ИК на КНСБ и се отчита пред тях.
 • По искане на основните членове подпомага развитието на отрасловото/браншово тристранно сътрудничество и колективното договаряне.
 • Инициира и подпомага процесите на консолидация на основните членове.
 • Разпределя, ръководи и контролира дейността на вицепрезидентите на КНСБ. В случай на отсъствие определя в писмен вид свой заместник измежду тях.
 • Внася предложения по организационни и кадрови въпроси в КС или ИК в съответствие с техните правомощия.
 • Упражнява бюджета и щата на КНСБ в съответствие с Устава.
 • Урежда правоотношенията и договаря размера на възнагражденията с лицата заемащи изборни длъжности, за които ИК не е определил такова по чл.28, ал.1, т.11, с щатния персонал на КНСБ и сключва договори със сътрудници.
 • Инициира изграждането на общи синдикални съвети за координация в икономически структури, обединяващи предприятия в повече от един отрасъл или бранш.
 • Взема оперативни решения, невключени в правомощията на КС и ИК.

 

Пламен Димитров - президент на КНСБ, избран на VII конгрес на Конфедерацията

Пламен Димитров - президент на КНСБ