Координационен съвет

Координационният съвет (КС) на КНСБ е колективен орган за управление, който организира и провежда цялостната дейност на Конфедерацията между два конгреса. КС се формира и осъществява своите функции в съответствие с чл.18, 23, 24, 25, 26 и 27 от Устава на КНСБ.

В състава на КС влизат по право председателят, заместник-председателите, изпълнителните секретари на КНСБ, председателите на основни членове на Конфедерацията с численост над 2000 членове и по един председател на РКС на КНСБ от всяка от административните области в страната.

Броят на представителите на основните членове в КС се определя и променя в зависимост от реално отчетените синдикални членове и внесения членски внос.

В работата на КС с право на съвещателен глас участват ръководителите на асоциираните членове на КНСБ, председателят на ЦКК, председателите на основни членове с численост под 2000 души.

Координационният съвет:

 • приема и изключва членове на Конфедерацията;
 • определя и променя териториалните граници и организационния състав на регионалните структури и приема статут за дейността им;
 • избира изпълнителните секретари за срока на мандата;
 • утвърждава председателите на РКС;
 • избира представителите на основните членове в Изпълнителния комитет;
 • сформира Арбитражна комисия за уреждане спорове между структури на Конфедерацията;
 • утвърждава бюджета и щата на Конфедерацията, наредбата за набиране и изразходване на средствата по фондовете, както и други документи, регламентиращи финансово-стопанската дейност;
 • взема решение за обявяване, прекратяване и отмяна на общонационални стачни и други протестни действия. Избира национален стачен комитет и определя неговия статут;
 • взема решения за членство на КНСБ в международни синдикални организации;
 • разработва и приема правилник за дейността си, както и други вътрешно-нормативни актове;
 • дава оценка за изпълнението на резолюциите на Конгреса, за работата на изпълнителния комитет и териториалните структури;
 • определя политиката на представителството на КНСБ в международни форуми;
 • взема решения за развиването на дейности разрешени от закона.

КС заседава не по-малко от 4 пъти годишно. Решенията на КС се взимат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове с право на глас. Решенията на КС са задължителни за всички основни членове, които ги приемат, както и за органите и звената на КНСБ. Правомощията на КС се прекратяват по време на работата на Конгреса на КНСБ.

Списък на членовете на Координационния съвет на КНСБ за програмния период 2012 - 2017 г.