Конгрес

Висш орган на КНСБ е Конгресът. Редовните конгреси се провеждат веднъж на пет години. Решенията за тяхното провеждане се вземат от Координационния съвет. При необходимост могат да се провеждат извънредни конгреси, които имат всички правомощия на редовен конгрес. Извънредните конгреси се свикват от Координационния съвет по писмено искане на: не по-малко от 1/3 от основните членове, Изпълнителния комитет на КНСБ или Президентът на КНСБ.

В работата на конгреса участват по право като делегати действащите членове на Координационния съвет, председателят и заместник-председателите на Централната контролна комисия (ЦКК). Конгресът започва своята работа, ако на него присъстват повече от половината от избраните делегати.

Конгресът:

  • обсъжда и приема отчетите за дейността на Координационен съвет и Централната контролна комисия;
  • обсъжда и приема програмните документи на Конфедерацията;
  • приема, допълва и променя устава на Конфедерацията;
  • избира за срока на мандата и освобождава президент и вицепрезиденти на КНСБ, председател на ЦКК и неговите заместници;
  • взема решение за преобразуване или прекратяване на Конфедерацията;
  • приема обща бюджетна рамка за приходите и разходите на КНСБ за срока на мандата, разпределена по години;
  • взема решение и по други въпроси, свързани с дейността на КНСБ.

Конгресът избира за мандата с тайно поименно едновременно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати: президент и вицепрезиденти на КНСБ, председател и заместник-председател на ЦКК.