Изпълнителен комитет

Изпълнителният комитет (ИК) е постоянно действащ колективен орган за оперативно управление дейността на КНСБ. ИК се формира и осъществява своите правомощия в съответствие с чл.18, 28, 29 и 30 от Устава на КНСБ. 

В състава на ИК влизат по право председателят, заместник-председателите и изпълнителните секретари на КНСБ и избрани от Координационния съвет представители на основните членове на КНСБ. По своя преценка ИК може да привлича външни експерти за консултантски услуги и да създава работни групи по различни проблеми. 

Изпълнителният комитет:

 • организира изпълнението на решенията на Координационния съвет и взема произтичащите от тях оперативни решения;
 • прави предложения до Координационния съвет на КНСБ за приемане и изключване на основни членове; бюджет и щат на Конфедерацията; промяна на териториалните граници на регионалните структури на Конфедерацията, както и за техния статут; обявяване, прекратяване и отмяна на общонационални стачни, протестни и солидарни действия; членство на КНСБ в международни синдикални обединения и организации; финансово-стопанската дейност на Конфедерацията;
 • подготвя и внася за обсъждане в Координационния съвет на КНСБ и други органи вътрешно-нормативни актове, анализи, становища и предложения свързани с дейността на КНСБ;
 • създава експертни, изследователски и други работни групи и звена за разработване на материали, свързани с дейността на Конфедерацията;
 • разработва с помощта на експерти проекти за осъществяване на конкретни идеи на базата на основните цели, определени от Конгреса на КНСБ;
 • формира екипи за водене на преговори със социалните и синдикални партньори;
 • участва посредством свои представители и експерти в различни специализирани комисии, съвети, заседания на различни органи, конференции;
 • организира и обезпечава провеждането на национални и регионални синдикални прояви;
 • приема програма за необходимите за дейността на КНСБ изследвания, експертизи, анализи, консултации и обучение;
 • оказва методическа помощ на териториалните структури на КНСБ за изграждането и функционирането им. Подпомага и контролира дейността им;
 • съдейства за осъществяване на непосредствени контакти и работно взаимодействие между териториалните, отрасловите и браншовите синдикални формирования и структури на конфедерацията.

ИК провежда редовни заседания не по-рядко от един път месечно. Решенията на ИК се взимат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решения за предложение до Координационния Съвет на КНСБ се взимат с квалифицирано мнозинство 2/3 от състава на ИК относно: приемане или изключване на членове на Конфедерацията; обявяване, прекратяване и отмяна на общонационални стачни, протестни и солидарни действия; членството на КНСБ в международни синдикални обединения и организации. Правомощията на ИК се прекратяват при започване работа на Конгреса на КНСБ.

Списък на членовете на Изпълнителния комитет на КНСБ за програмния период 2012 - 2017 г.