Цената на труда и системите на заплащане в реалния сектор на България

На провелата се днес пресконференция на тема: „Цената на труда и системите на заплащане в реалния сектор“, президентът на КНСБ Пламен Димитров съобщи, че „за пръв път се прави подобно изследване в България и основните изводи от него са, че  относителния дял на нископлатените работници е 27.5% от всички наети на пълно работно време на българския пазар на труда. Това означава, че близо 600 000 наемни работници в страната са нископлатени. Нископлатени са онези работници, които получават 67% от средния доход в нетен вид, т.е. лицата, които получават под 352 лв.

В пресконференцията Любен Томев, директор на Института за социални и синдикални изследвания /ИССИ/ представи резултатите от изследването в отраслите: металургия, шивашка промишленост, химическа промишленост, хранително-вкусова промишленост, машиностроене, минно-добивна промишленост, строителство, транспорт и селско стопанство.

В изследването е направен пълен структурно-икономически и социално-демографски профил на нископлатените работници. Изследван е рискът от безработица и бедност, както и условията на труд на нископлатените работници. Анализирани са спецификите в структурата на заплатите и използваните системи на заплащане.

Презентация

Доклад