Разяснения във връзка с постъпили запитвания по тръжна процедура

Разяснения във връзка с постъпили запитвания по тръжна процедура с предмет „Организиране и провеждане на форуми и други публични мероприятия за нуждите на Конфедерацията на независимите синдикати в България по проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне"

Изтеглете като PDF

Обява - откриване на процедура за определяне на изпълнител

На основание чл.11, ал.3 от Постановление № 69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълните от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г., финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Публична покана

Номер 001/ 04.11.2013

Наименование: Отпечатване, включително доставка, на рекламни материали, в това число, брошури, химикали, флаери, разделители, указателни табели, висящ бадж, лента за бадж, блокнот със спирала и стикери по ПРОЕКТ № BG051PO001-7.0.07–0154-С0001 -  „Информационен мост България - Кипър”. Отпечатване, включително доставка,  на двуезични информационни брошури – на български и на гръцки език.

Приложни документи (*.zip)

Повече информация www.infobridgebg-cy.org

Експерт в Секторен офис „Земеделие, животновъдство, производство на храни, напитки, тютюн” на Националната мрежа по Колективно трудово договаряне и права на КНСБ

Изисквания за заемане на длъжността:

  • завършено висше икономическо, юридическо или техническо образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър; агроном или агро-икономист; геолог;
  • познания и интерес в областта на трудовото и осигурително законодателство;
  • готовност за активно включване в курсове за придобиване и/или надграждане на знания, умения и компетенции;

Информация за сключен договор с предмет "Избор на външен изпълнител за организиране и провеждане на информационна и комуникационна кампания

Информация за сключен договор с предмет "Избор на външен изпълнител за организиране и провеждане на информационна и комуникационна кампания

Виж като PDF

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ „Избор на външен изпълнител за извършване на печатни услуги”

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ,

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ "Доставка на компютърна и офис техника, обновяване на хардуер и софтуер"

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ,