Издръжка на живота

Издръжка на живота през март 2011

След регистрирания ръст в края на миналата година от 6,4%, издръжката на живота продължава своя постъпателен ход нагоре. С нови 3,3% нараснаха необходимите средства за нормално съществуване в страната през първото тримесечие на 2011 г. В стойностно изражение сумата достигна до 528,14 лв., което означава, че наблюдаваното 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) трябва да притежава 2 112 лв., за да си плаща сметките, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 8,0% спрямо същия период на миналата година, а в стойностно изражение за едногодишен период увеличението е с 156 лв. за 4-членно домакинство.

Издръжка на живота през декември 2010

В края на 2010 г. стойността на издръжката на живот достигна 511,25 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2045 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно калорийните норми. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 1,8% спрямо месец септември 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е със 6,4%.

Издръжка на живота през септември 2010

2008 лв. достигна издръжката на живот на 4-членно семейство през септември
Любен Томев, директор на ИССИ на КНСБ

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна 502,00 лв., или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2 008 лв., за да се храни и да поддържа разходите си за дома, да се облича, да ползва медицински и образователни услуги спрямо нормалните български стандарти. Темпът на нарастване на издръжката на живот през месец септември е 1,5% спрямо месец юни 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 4,9%. След кризисната 2009 г., когато издръжката на живот през м. септември отбеляза реален спад на ценовите нива, през същия период на 2010 г. трендът се обръща и се наблюдава плавно увеличение на ценовите нива, които доведоха до ясно изразена тенденция към поскъпване на живота.

Издръжка на живота през юни 2010 г.

Резултати от наблюдението за издръжката през месец юни 2010г. показват, че необходимите средства за нормално съществуване на едно 4-ри членно домакинство са 1977 лв., а това означава, че за да се издържа нормално на 1 член месечно са необходими 494,36 лв. Темпът на нарастване на издръжката на живот през месец юни е с 1,1% спрямо месец март 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 2,8%. Ако през юни 2009 г. темпът на нарастване е с 0.4% (спрямо предходното тримесечие) и свидетелства за относително задържане на ценовите равнища , през същия период на 2010 г. се наблюдава плавно увеличение на ценовите нива, които водят до ясно изразена тенденция към поскъпване на живота.

 

Темпове на нарастване на издръжката на живот през м. ЮНИ (в %)

При база:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Март, същата год.

-0.4

0

-3.0

0.7

-0.8

0.7

-0.4

0.8

1.8

0.4

1,1

Юни, предх. год.

6.8

8.5

8.3

5.9

7.3

5.1

9.7

6.8

16.8

5.3

2,8

 

Върху поскъпването на живота влияят най-вече т.нар. акцизни стоки, топлоенергията, природния газ и др. Въпреки че в антикризисните мерки, приети от НСТС, е записано „временно ограничаване нарастването на държавно регулираните стоки и услуги от обществен интерес”, от 1 юли т.г влезе в сила поредното увеличение на цените на природния газ (с 24,6%), на електроенергията (с 2%), топлоенергия (с 14,6%). Това са основните фактори, които ще повлияят за поскъпването на живота и през следващите месеци. Този факт е силно обезкоителен за българските домакинства, защото ценовата динамика през следващите месеци ще бъде диктувана основно от преките и вторичните ефекти на поскъпването на изброените по-горе стоки и услуги, на фона на намаляването на заетостта, задържането на доходите и спад на покупателната способност на населението.

 

През второто тримесечие на 2010 г. хранителните стоки средно са поскъпнали с 1,2% спрямо предходното тримесечие, като най-значителни ценови изменения се наблюдават в следните стокови групи:

-  В групата „Хляб и зърнени храни” през ІІ-то тримесечие се отчита задържане на цените. Запазва се тенденцията на спад на цените на брашното (с -1,8%) и ориза (с -0,7%). При цените на хляба се наблюдава лек спад от 0,2%, докато при сухите и сладкарски изделия се отчита повишение от 2,2%.
-  Регистрирано е повишение в групата „ Риба и рибни продукти ” с 1,7% през ІІ-то тримесечие, а спрямо същия период на миналата година е отчетено поскъпване с 2,3%. При годишна база е нараснала цената на скумрията с 3,5% и на сребрист хек с 1,6%.
-  Цените в групите на „ Плодове и плодови консерви ” отбелязват ръст от 2,1% спрямо предходното тримесечие. Чувствително нарастване се наблюдава при цените на лимони с 19,2%, на банани с 3,4%, ябълки с 9,6%. Цените на лимоните и ябълките са по-ниски спрямо миналата 2009 година, съответно с 3,1% и с 20%.
-  В групата „Животински и растителни масла ” е регистриран ръст на цените с 1.6%. По-високо поскъпване на цените е отчетено при краве масло с 1,9% и слънчогледово олио с 2,0%, докато при маргарина е отчетен спад от 2,3%.
-  Нарастване се регистрира и при цените на тютюневите изделия средно с 28,7%, което се дължи изцяло на провежданата държавна политика за увеличение на акцизните ставки. От месец април започна потреблението на цигарите с нови по-високи цени и това безспорно се отрази на нарастването на издръжката на живота. На годишна база цигарите са поскъпнали с 36,1%.
-  Най-ярко изразен е сезонният спад в групата „Зеленчуци и зеленчукови консерви” (с 15,3%), като ценовото предлагане на пресни зеленчуци е с 21,5% по-ниско. При масовите за сезона зеленчуци, като домати и краставици, сезонното намаление е между 22,2 и 45,1%, при зелето с 25,6%, тиквичките с 53,3%. Увеличение на цените се наблюдава при позициите: зрял кромид лук с 1,7%, моркови с 11,1%.
-  Като сезонен може да бъде определен и спадът в цената на яйцата - с 25%, а на годишна база с 8,7%.
-  При групата „Месо и месни продукти” се наблюдава намаление на цената средно с 0.2%. Намаление се отчита при групата на месо с 1,2%, докато при колбасите е регистрирано леко повишение с 1,1%.

При нехранителните стоки и услуги като цяло се наблюдава повишение на цените с 1,0%, като на годишна база увеличението е с 2,9%.

-  Най-чувствително през второто тримесечие е поскъпнала групата на „Хотелиерски услуги и почивно дело, административни такси и др. услуги” с 5.3%. Цените за едноседмичните почивки на море в България са поскъпнали с 15,4% на годишна база. Ръст от 5,9% на годишна база се наблюдава и при едноседмичните екскурзии до чужбина с автобус. Този по-висок ръст и при двата случая се обуславя от влиянието на два разнопосочни фактора - началото на активния сезон и нарастване на търсенето на този вид услуги.
-  Трайно е покачването на разходите, свързани с отопление и осветление на жилищата. За едногодишен период групата „Осветление, отопление и енергия” е нараснала с 3,0%. Това поскъпване се дължи основно на покачване на цените през второто тримесечие на топлоенергията с 4,2%, на топлата вода с 2,1%, на газ «Пропан -бутан» с 1,0%.
-  При общо взето стабилно равнище в групата „ Жилищните наеми и разходите за поддържане на жилището ” се наблюдават разнопосочни тенденции в отделните подгрупи. Цените на материали за текущ ремонт и поддържане на жилището отчитат спад през второ тримесечие с 1,1%, докато услугите, свързани с тях, регистрират ръст от 0,4%.
-  Като цяло в групата „Транспорт и съобщения” се отчита ръст от 1,9%, но той основно се формира от ръста на транспорта с 2,2%, докато при съобщенията не се отчитат ценови изменения. По-характерни ценови покачвания в групата през тримесечието са регистрирани при автомобилни бензини и моторни масла средно с 5,3%, а при годишна база увеличението е с 13,3%.

В останалите групи „ Жилищно обзавеждане и домакински уреди и принадлежности ” и „ Облекло, обувки и лични принадлежности ” се наблюдава низходяща тенденция. Намалението на цените на стоковите групи е съотвено с 0,7% и 0,3%.

Границата на бедност , базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 185,21 лв. на 1 лице, което показва намаление от 0,5% спрямо март т.г. и ръст от 0,1% спрямо юни 2009 г.

В същата степен е влиянието на ценовите изменения върху поскъпването на издръжка на децата в различните възрастови групи.

 

Издръжката на децата в различните възрастови групи е:

-  До 1 г. 261,16 лв.
-  От 1 до 3 г. 255,61 лв.
-  От 4 до 6 г. 273,28 лв.

Общият доход на лице от домакинство (по данни на НСИ) за първото тримесечие на 2010 г. е 886.48 лв., т.е. средномесечно домакинствата са разполагали с 295 лв. Реалният темп на нарастване е с 4,7%, спрямо същия период на предходната година. Значителен принос за нарастването на доходите основно се дължи на увеличението на размера на пенсиите и увеличение на приходите от социалните трансфери. Пенсиите се увеличават с 22.7% и представляват 31.4% от семейния бюджет. Този висок ръст се дължи на актуализацията и увеличението на пенсиите в средата на миналата година. Увеличава се делът на социалните доходи - обезщетения на безработните (69.3%), семейните добавки на деца (с 8%). Тези данни са доказателство, че ръстът почти изцяло се дължи на нарастване броя на безработните членове на домакинствата и в много по-малка степен на увеличаване средния размер на обезщетението за безработица, докато основният доход - работната заплата, намалява с 4.3%.

Кризата и стагнацията на пазара на труда се отрази по-съществено на потребителските разходи. Техният реален ръст е с 2.9%. Относителният им дял в общия доход е 74.6%, а в ИЖ - 45%. Намалява относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки в потребителския общ разход - 41.8% срещу 46.3% през съответното тримесечие на предшестващата година. А това означава, че значителна част от домакинства са били принудени в по-голяма или по-малка степен да се самоограничават в потреблението и в разходите си, за да могат да вържат бюджета си.

Средната работна заплата за м. март 2010 г. отбелязва реален ръст от 8.4% и достигна 636 лв. И двата компонента на СРЗ бележат намаление в сравнение със съответния период на предшестващата година: средносписъчният брой на наетите лица (без майки) отчита спад с 10.9% , а фондът на РЗ с 2.2%. Следователно нарастването на СРЗ се дължи повече на намаление на числеността на наетите лица, които за този период са 249 хил.

Задълбочи се диференциацията между средните работни заплати в отраслите и по икономическите дейности. Общо в 18 раздела от 96 на брой икономически дейности - КИД’2008, работят 623 хил. лица или около 28 % от всички наемни лица в страната със СРЗ под 75%. С най-ниски средни заплати са следните дейности:

- дейности по обслужване на сгради и озеленяване (312 лв. - 50.4%),
- обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработена кожа без косъм (327 лв. - 52.8%),
- производство на облекло (350 лв. - 56.5%),
- дейности по охрана и разследване (358 лв. - 57.8%),
- производство на изделия от каучук и пластмаса (355 лв. - 57.4%),
- ресторантьорство (367 лв. - 59.3%),
- производство на дървен материал и изделия от него без мебели (371 лв. - 59.9%).

По данни на Евростат ценовите равнища през 2009 г. в България на хранителните стоки и безалкохолните напитки са с 32% по-ниски от средното им равнище за ЕС-27, измерени по програма „Паритети на покупателната способност (ППС). Задълбоченият анализ по групи стоки показва, че хлябът и зърнените храни са с 48 % по-ниски от средното равнище, докато при мляко, сирене и яйца тази разлика е снижена до 8%. Това недвусмислено говори за един сравнително бърз процес на адаптация на цените в България към средните европейски равнища, който е в остро противоречие с очерталата се политика на задържане равнището на реалните доходи. През 2009г. ценовите нива на цигарите в България са с 54% по-ниски от средното им европейско равнище, най-ниското за страните членки на ЕС-27.

Сравнителни ценови равнища, индекси 2009 г. (ЕС-27 = 100.0) .0)

 

 

Хранителни и безалкохолни напитки

От тях

Алкохолни напитки

Тютюневи изделия

Хляб и зърнени храни

Месо

Мляко, сирене и яйца

ЕС 27

100

100

100

100

100

100

Белгия

115

116

121

122

101

108

Дания

139

146

131

115

135

117

Словения

96

101

91

101

102

65

Малта

93

84

75

113

98

94

Естония

80

78

70

86

106

58

Унгария

79

71

72

89

84

51

Полша

64

58

56

63

89

52

Чехия

75

69

69

82

89

75

Словакия

81

78

68

92

97

73

Латвия

85

81

75

89

118

62

Литва

74

78

63

77

99

51

Румъния

66

61

58

93

70

47

България

68

52

59

92

77

46

Източник: Евростат

В същото време по равнище на минимална работна заплата през 2010 г. България продължи да заема последно място в ЕС-27. Измерена в евро, размерът й изостава 13,7 пъти номинално от тази в Люксембург, 7 пъти от тази в Гърция, 2.2 пъти от Унгария и 2 пъти от тази в Латвия. Данните на Евростат показват задържане на размера на МРЗ през последните две години в Българи, Белгия, Естония, Ирландия и Литва. Спад се наблюдава в Латвия с 0,1% и Румъния с 5%. В останалите държави темпът на нарастване през 2010 спрямо предходната година е в диапазон от 1,4% до 9,2%.

Минимална работна заплата (в евро)

 

2009

2010

Индекси ,

при база 2009 г. = 100

Белгия

1387,5

1387,5

100,0

България

122,71

122,71

100,0

Чехия

297,67

302,19

101,5

Естония

278,02

278,02

100,0

Ирландия

1461,85

1461,85

100,0

Гърция

817,83

862,82

105,5

Испания

728

738,85

101,5

Франция

1321,05

1343,8

101,7

Латвия

254,13

253,77

99,9

Литва

231,7

231,7

100,0

Люксембург

1641,74

1682,76

102,5

Унгария

268,09

271,8

101,4

Малта

634,9

654,85

103,1

Холандия

1381,2

1407,6

101,9

Полша

307,21

320,87

104,4

Португалия

525

554,17

105,6

Румъния

149,16

141,63

95,0

Словения

589,19

597,43

101,4

Словакия

295,5

307,7

104,1

Великобритания

995,28

1076,46

108,2

Кипър

373,46

385,48

103,2

Турция

309,94

338,33

109,2

САЩ

815,79

872,32

106,9

Източник : Евростат

Ако не се приложат адекватни мерки по отношение на увеличаване на минималните доходи през следващите месеци, за да достигне в края на 2010 г. равнище на МРЗ от порядъка на 270-280 лв., ще се окажем в неблагоприятната позиция не само на догонващи минималните стандарти на ЕС, но и ще се задълбочи диференциацията между МРЗ и средната работна заплата за страната. Очертава се тенденция на намаляване на относителния дял на МРЗ от средната работна заплата, ако през 2007 г. тя е представлява 41,8% от СРЗ, то през настоящата година спада на 38.8%. Увеличението на МРЗ, съпроводено с въвеждане на необлагаем минимум в рамките на плоския данък, ще доведе до нарастване на доходите на хората с ниски работни заплати. Така ще се стимулира вътрешното потребление на домакинствата и ше се очертае възможност на българската икономика за по-бърз изход от кризата.

Издръжка на живота през март 2010 г.

След като издръжката на живот на българските домакинства през кризисната 2009 г. отбеляза по-нисък темп на нарастване, от началото на 2010 г. се наблюдава плавно увеличение на ценовите нива, които доведоха до ясно изразена тенденция към поскъпване на живота.