Издръжка на живота

Издръжка на живота през септември 2013 г.

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна сумата от 562,19 лв., или общо месечно са необходими 2 248 лв. за този тип домакинство, за да покрива разходите за храна, жилище, образование, здравеопазване спрямо средните български стандарти.

Запазва се тенденцията за задържане на ценовите нива и дори траен спад при някои основни стоки и услуги. През третото тримесечие издръжката на живот отчете намаление с 0.3% спрямо предходния период на наблюдение и с 0.1% на годишна база. За тази тенденция съществен принос имат, от една страна, поетапното намаление на цените от началото на годината на административно регулираните стоки като: електроенергия (с 11.1%); топлоенергия (с 10.5%); природен газ (с 9.7%), а от друга, намалението на цените на основните зърнени култури на международните пазари и на специфичните за сезона пресни зеленчуци и плодове .

Издръжка живот през юни 2013 г.

  • IMG_5685

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ И ИЗДРЪЖКАТА НА ЖИВОТ НА ИССИ НА КНСБ ПРЕЗ ЮНИ 2013 Г.

 

Издръжката на живот на 1 чл. от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 563.63 лв. или общо за този тип домакинство месечно са необходими 2 254 лв., за да посреща разходите си за храна, здравеопазване, образование, почивка спрямо средните български стандарти.

Потребителските цени и издръжката на живот през март 2013 г. – изследване на ИССИ на КНСБ

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. март достигна 566.26 лв. или общо този тип домакинство месечно трябва да разполага с 2 264лв., за да покрива задължителните си разходи за жилище, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти. Увеличението на абсолютната стойност на издръжката на живот на годишна база е с близо 19 лв., а средно за 4-ри членно домакинство е с около 76 лв.

Издръжка на живота през декември 2012 г.

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. декември достигна 565,22 лв., или този тип домакинство за да покрива задължителните си разходи за жилище, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти трябва общо месечно да разполага с 2 260 лв. На годишна база абсолютната стойност на издръжката на живот нараства с над 28 лв., а средно за 4-ри членно домакинство с около 112 лв. Темпът на нарастване на издръжката на живот през месец декември е с 0.5 % спрямо месец септември, а спрямо същия период на 2011 г. с 5.3%.

Основни резултати от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот на ИССИ на КНСБ през декември 2012 г.
Презентация за издръжката на живот през декември 2012 г.

Издръжка на живота през септември 2012 г.

  • IMG_5792

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна 562,61 лв., или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2 250 лв., за да се храни и да поддържа разходите си за дома, да се облича, да ползва медицински и образователни услуги спрямо нормалните български стандарти.  Това бе обявено на пресконференцията състояла се в централата на КНСБ.