478,33 лв. - за да живеем нормално

Продължава да се задълбочава диференциацията между средните заплати в отделните отрасли и дейности, показва Анализа на потребителските цени, нагласи и издръжката на живот на българското население. Данните бяха представени от директора на Института за социални и синдикални изследвания д-р Любен Томев, на пресконеференция в КНСБ.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ И ИЗДРЪЖКАТА НА ЖИВОТ НА ИССИ НА КНСБ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

През третото тримесечие на 2009 г. издръжката на живот спадна с 0.5% спрямо месец юни 2009 г., а за едногодишен период нарасна с 1.5%. Основните индикации за задържането на ценовите нива бяха подсказани още през юни и през месец септември вече е отчетен реален спад. Дали тези индикации ще се утвърдят като „обръщане на тренда”, след отчетената през последните две години възходяща тенденция, или имат само конюнктурен, сезонен характер, зависи от динамиката на промените през следващите месеци. Към наблюдавания период основната причина за това обръщане на тренда е сезонният спад в цените на някои хранителни стоки и особено на пресните зеленчуци и плодове.

Темпове на нарастване на издръжката на живот през септември (в %)
При база:    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009
Юни на същата година    4.1    1.0    0.4    1.0    0.9    2.3    -0.3    6.0    3.2    -0.5
Септември предходна година    10.4    5.3    7.6    6.6    7.2    6.5    6.9    13.5    13.7    1.5

В края на септември 2009 г. издръжката на живот достигна 478,33 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1913 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната.
През м. септември 2009 г. хранителните стоки средно са поевтинели с 1.5%, но ценовите изменения са разнопосочни за отделните стокови групи:
•    В групата „Зеленчуци и зеленчукови консерви” е регистриран  спад с 15.6%. При масовите за сезона зеленчуци, като домати и чушки сезонното намаление е между 34.4 и 55.2 на сто. Спрямо септември предходната година пресните зеленчуци са по-евтини средно с 4.1%.
•    Аналогична е ситуацията и при пресните плодове. Регистриран е спад с 13.8% за тримесечието и 7.7% на годишна база за сравними месеци. Ценовият спад при най-консумираните през сезона пресни плодове – ябълки и грозде е между 39.6 и 58.3%.
•    В групата „Хляб и зърнени храни” през ІІІ-то тримесечие се отчита спад средно с 0.4%. Запазва се тенденцията на спад на цените на брашно с 0.9% и ориз с 0.7%, отчита се намаление на цените при хляба с 1.2% и умерено повишение на цените на тестените и  сладкарски изделия съответно 0.5 и 1.4%.
•    Минимален спад е регистриран в групата „Месо и месни продукти” (с -0.4%). Отчита се намаление на цените при телешкото месо между 2.3 и 3.7% за отделните разновидности и с 4% поевтиняване на  агнешко/ярешко месо.
•     В групата „Мляко и млечни продукти” като цяло няма съществени изменения – средното поскъпване е с 0.2%. Отчита се намаление при прясно и кисело мляко - съответно между 0.6 и 1.5% и леко повишение на цените  на сирене средно с 1.3%.
•    Продължава тенденцията за спад на цените в групата „Животински и растителни масла” с 2.1%. В резултат на трайното понижение на цената на слънчогледовото олио през последните месеци стойностите през м. септември са с 29.8% по-ниски от същия период на миналата година, а спрямо предходното тримесечие с 4.4%.
•    Повишение е регистрирано в групата „Захар, мед, шоколадови и захарни изделия” (с 1.2%), като при захарта е налице спад с 0.7%, докато при захарните и шоколадови изделия се наблюдава повишение с 2.8%.
•    Яйцата са по-скъпи с 2.3%, но спрямо аналогичния месец на предходната година има отбелязан спад с 1.9%. Тези ценови изменения могат да се разглеждат като начало на една по-дългосрочна тенденция на покачване на цените на яйцата през следващите месеци.
•    Групата „Кафе, какао, чай” и групата „Алкохолни напитки” бележат умерено покачване на цените с 1.5%, а в групата на безалкохолните напитки поскъпването е едва с 0.2%.

При нехранителните стоки и услуги средно цените са нараснали  с 0.4% през третото тримесечие на годината, на годишна база с 1.3%. Като цяло във всички стокови групи се наблюдава възходяща тенденция, само в групата „Осветление, отопление и енергия” е регистриран обратен тренд.
•    В групата „Жилищни наеми и разходи за поддържането на жилището” се отчита умерено нарастване на цените с 0.7%. Жилищните наеми не бележат тенденция на изменение, но продължава сезонното повишение на материалите за текущ ремонт с 1.8%, както и на услугите за водоснабдяване и хигиенизация на жилището с 0.7%. В групата „Осветление, отопление и енергия” през анализирания период се отчита средно намаление с 2.1%. Паралелно с намалението на цените на топлоенергията (средно с 11.3%) и дневната тарифа на електроенергията (средно с 5.4%), през тримесечието е регистрирано и увеличение на цените на газ „пропан-бутан” (със 6.4%) и нощната тарифа на електроенергията (с 9%).
•    Сериозно поскъпване се отчита при групата „Образование, свободно време и развлечения” – с 4.0%. В по-голяма степен то се влияе от поскъпналите такси за обучение с 9.2%, съществено е нарастването на таксите във висшите учебни заведения, което варира в диапазон от 2.7% до 9.5%. Значително е поскъпването и в услугите, свързани със свободното време и културата - средно със 6.8%, а като по-характерни ценови изменения могат да се отбележат повишените цени на билети за кино и театър съответно с 11.4% и 7.5%.
•    В групата „Лична хигиена и здравеопазване” поскъпването е незначително – средно с 0.4%, но цените на лекарските услуги и лекарствата отново са се повишили над груповото равнище – съответно с 1.1%. и с 0.9%. Следва да отбележим, че при несъразмерно високите цени на лекарствата и лекарските услуги на българския пазар, всяко ново поскъпване е болезнено от гл.т. на ниската покупателна способност на населението, влошения му здравен статус и продължаващите неудачи в здравноосигурителната система на страната.
•    В останалите групи при нехранителните стоки и услуги се забелязва умерено повишение на цените около 0.6–0.7%. В групата „Облекло, обувки и лични принадлежности” се наблюдава по-висок ръст при цените на детските и бебешките дрехи с 1.1%, докато при мъжкото и дамското облекло повишението е еднакво и за двата пола  с 0.6%.
•    В групата „Транспорт и съобщения” се отчита ръст от 0.7%, но той основно се формира от ръста на транспорта с 0.8%, докато при съобщенията не се отчитат ценови изменения. По-характерни ценови покачвания в групата през тримесечието са регистрирани при услугите, свързани с поддържане и ремонт на транспортните средства - с 3.3%, докато при автомобилните бензини се отчита спад с 3.6%.

Сравнителният анализ на европейско равнище показва, че измерената годишна инфлация в България от 0.2% е близка до средното равнище за страните-членки на ЕС. Средно за ЕС-27 през септември 2009 г. ХИПЦ  е 0.3% при годишна база. С най-висока годишна инфлация през септември се отличават Румъния (+4.9%), Унгария (+4.8%), Полша (+4.0%).  В Евро-зоната, при средно равнище на инфлация от (-0.3%), най-ниска е тя в Ирландия (-3.0%) и най-висока в Малта (0.8%).

Равнище на инфлация
(септември 2009 г. при годишна база),
измерено чрез ХИПЦ (%)
Страна    Инфлация
Евро-зона    -0.3
Белгия    -1.0
Ирландия    -3.0
Кипър    -1.2
Малта    0.8
Холандия    0.0
Словения    0.0
Швеция    1.1
Дания    0.5
Полша    4.0
Унгария    4.8
Чехия    -0.3
Румъния    4.9
Естония    -1.7
Литва    2.3
България    0.2
Латвия    0.1
ЕС-27    0.3
Източник:   ЕВРОСТАТ

Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 182,98 лв. на 1 лице, което показва спад от 1.1% спрямо юни т.г. и спад от 0.8% спрямо септември 2008 г.

Немонетарни показатели за бедност
(% от населението)

Показатели    ЕС -27    България
Липса на автоматична перална машина    2     22
Липса на телефон    2    14
Липса на цветен телевизор    1    6
Липса на персонален компютър    10    42
Липса на персонална лека кола    10    39
Невъзможност да се поддържа адекватно отопление вкъщи    10    32
Забавяне и затруднения за плащане на сметки за комунални услуги    7    29
Невъзможност да си позволи да си плати едноседмична почивка в годината, извън къщи    36    81
Невъзможност да си позволи всеки втори ден месо, пиле, риба    10    59
Невъзможност да посрещне неочаквани финансови разходи    35    80
Много трудно вързват двата края     9    33
Липса на баня в жилището    4    20
Липса на вътрешна тоалетна с течаща вода    4    34
Източник:   ЕВРОСТАТ,  SILC

Издръжката на децата в различните възрастови групи е:
•    До 1 г.             261,33 лв.
•    От 1 до 3 г.            250,93 лв.
•    От 4 до 6 г.            267,11 лв.
•    От 7 до 13 г.        395,07 лв.
•    От 14 до 18 г.        447,26 лв.
Издръжката на живот на 1 работещ в 4-членното домакинство на двама възрастни + две деца достигна 535,19 лв., което е спад от 0.5% за тримесечието и ръст от 2.2% в годишен план – при база септември 2008 г.
По равнище на безработица страната през август 2009 г. продължава все още да е под средната за страните-членки на ЕС.  Равнището на безработица за страните-членки на ЕС 27 е 9.1%, а за България е 7.1%. С най-ниска безработица са: Холандия – 3.5%, Австрия – 4.7%, Кипър – 5.6%, а на обратния полюс са: Испания – 18.9%, Латвия – 18.3%, Литва – 13.7% и Естония – 13.3%.  
Хармонизирано равнище на безработица за август 2009 г. (%)
Страни     %
Еврозона     9.6
ЕС 27     9.1
Белгия     7.9
България     7.1
Чехия     6.9
Холандия     3.5
Австрия     4.7
Кипър     5.6
Италия     7.4
Германия     7.7
Франция     9.9
Латвия     18.3
Литва     13.7
Естония     13.3
Испания     18.9
 Източник:   ЕВРОСТАТ

От началото на тази година се наблюдава сравнително устойчива тенденция на нарастване на общия доход. Средният номинален ръст на общия доход на 1 ч. от домакинство е 6.3% в сравнение с аналогичния период на предходната година. Въпреки този темп на нарастване, в  структурата на доходите на домакинствата настъпват и някои негативни  изменения. Спрямо август 2008 г. спада относителният дял на  доходите от работна и от извън работната заплата, от самостоятелна заетост, както и от трансфери от други домакинства. Нарастват доходите само от пенсии, обезщетения за безработни и семейни добавки за деца. Разбира се, това е следствие от прилаганите рестриктивните мерки на пазара на труда и  замразяване работните заплати в бюджетната сфера.
Данните за разпределението на общия доход показват следните тенденции:
-    домакинствата с общ доход на 1 л. под абсолютната линия на бедност (182,98 лв.) представляват около 15% от всички домакинства;
-    с общ доход на 1 л. от домакинство до 240 лв. са 31.4% от домакинствата в страната;
-    с общ доход над 478,33 лв. на 1 л. са близо 12%;
-    средният общ доход на 1 л. от домакинство (315,06 лв.) представлява 65,9% от издръжката на живот.

Работната заплата като основен източник на доход за първото полугодие на 2009 г. отбелязва реален ръст от 10.3%. Източник за повишаване на работната заплата е редуцирането на персонала, т.е нарастването на работните заплати се дължи на съкращаване на числеността  на наетите ( с 4.5% на годишна база).
Продължава обаче да се задълбочава диференциацията между средните заплати в отделните отрасли и дейности. При средна брутна работна заплата за страната 587 лв. през юни 2009 г. като „като ниско платени работници” се задържат трайно наетите в следните браншове:
- Текстил, кожи и изделия от тях (360 лв.)    61.3% от СБРЗ;
- Хотели и ресторанти (380 лв.)            64.7% от СБРЗ;
- Медико-социални грижи (418 лв.)            71.2% от СБРЗ.

Съотношението между най-ниската и най-високата средна работна заплата през юни 2009 г. между  „Производство на текстил, кожи и изделия от тях” и „Кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво”, е 1:4,5 (съответно 360 и 1631 лв.).