Издръжка на живота през март 2009 г.

През първото тримесечие на 2009 г. издръжката на живот нарасна с 1,1% спрямо месец декември 2008 г., а за едногодишен период увеличението е с 6,8%. Темповете на нарастване на издръжката на живота свидетелстват за относително задържане на ценовите нива в сравнение със същия период на миналата година, но в сравнение с динамиката през последните 9 години, общо взето не излиза извън обичайните параметри. Този факт едва ли действа успокояващо, като се имат предвид очакванията за нови, по-високи цени на електроенергията в периода около средата на годината, което неминуемо ще се отрази върху общото ценово равнище.

През първото тримесечие на 2009 г. издръжката на живот нарасна с 1,1% спрямо месец декември 2008 г., а за едногодишен период увеличението е с 6,8%. Темповете на нарастване на издръжката на живота свидетелстват за относително задържане на ценовите нива в сравнение със същия период на миналата година, но в сравнение с динамиката през последните 9 години, общо взето не излиза извън обичайните параметри. Този факт едва ли действа успокояващо, като се имат предвид очакванията за нови, по-високи цени на електроенергията в периода около средата на годината, което неминуемо ще се отрази върху общото ценово равнище.

 

Темпове на нарастване на издръжката на живот през МАРТ (в %)

При база:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Декември, предх.  година

0,4

5,0

1,6

2,3

1,7

4,1

1,0

3,5

1,1

Март, предх. година

8,0

11,7

2,0

9,0

3,6

10,8

5,5

15,6

6,8

 

В края на март 2009 г. издръжката на живот достигна 479 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1916 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната. Тези стойности бяха очаквани, като се имат предвид някои обстоятелства и фактори с разнопосочно действие:

- увеличаване на акцизните ставки от 1 януари за кокс и въглища, керосин, както и за ел.енергия за стопански нужди и цигарите – съгласно поети от страната ни ангажименти за достигане на минималните за ЕС размери на акцизните ставки;

- увеличение на данъчните оценки на имотите – с отражение върху данък сгради и такса смет;

- повишение на пътно-транспортните застраховки и такси за административни услуги;

- процесът на плавна конвергенция на цените в страната в посока към средните за Европейския съюз равнища;

 

При хранителните стоки средното поскъпване на групата е 1.7% през първото тримесечие, а в годишен план ръстът е от 5,1%.

· В групата „Хляб и зърнени храни” през І-то тримесечие се отчита спад средно с 0.8%. Запазва се тенденцията на спад на цените на брашното (с -4%) и ориза (с -1,3%), има намаление на цените при хляба и хлебните изделия (с -1,7%) и умерено повишение на цените на сухите и сладкарски изделия (+1.7%).

При годишна база цената на ориза е с най-високо поскъпване от 41,7%, докато брашното отчита спад с 20%. Независимо от спада на цената на брашното, групата „Хлебни и тестени изделия” на годишна база отчита ръст на цените от 11.6%.

· При групата „Месо и месни продукти” се наблюдава повишение на цената средно с 1.8%, като по-силно е покачването на агнешко и ярешко месо с 16,2%, месо мляно (кайма смес) с 5,9%. Намаление се отчита при свинското месо в диапазон от 2% до 2,6%  и пиле с 3,1%

· Регистрирано е поскъпване в групата „ Риба и рибни продукти ” с 3,5%  през І-то тримесечие, а спрямо същия период на миналата година с 20,3%. При годишна база чувствително е нараснала цената на скумрията с 20% и на сребрист хек с 18,9%.

· В групата „Мляко и млечни продукти” като цяло няма съществени изменения – средното поскъпване е само с 0.2%. Отчита се намаление при изварата с 2,4% и кашкавала с 2,2% и ценова стабилност при кравето сирене и киселите млека.

· Продължава тенденцията за спад на цените в групата „Животински и растителни масла ” с 8,1%. В резултат на трайното понижение на цената на слънчогледовото олио през последните месеци, стойностите през м. март са с 27% по-ниски от същия период на миналата година, а спрямо предходното тримесечие с 11,6%.

· Цените в групите на плодовете и зеленчуците варираха в различен диапазон. Леко повишение е отчетено в групата на „Плодове и плодови консерви ” с 1,8%, но в сравнение със същия период на миналата година е регистрирано намаление с 3.4%. През І-то тримесечие е регистрирано намаление на цените на лимоните с 3,1%, на портокалите с 10,9%, на ябълките с 8.3%.

· В групата на зеленчуците също са налице разнопосочни тенденции. Цените в групата „Зеленчуци и зеленчукови консерви” са нараснали с 14,1% спрямо предходното тримесечие, но като цяло са намалели с 2,7% спрямо миналата година. Сезонно обусловено е увеличението на цените на червени домати с 23,7%, на бяло зеле с 60%, картофи с 11,5%. Намаление е регистрирано при  краставиците с 6,9%, при марули, салати с 18,2%, спанак с 13,3%.

· Нарастване се регистрира и при цените на тютюневите изделия средно с 3,7%, което се дължи изцяло на провеждана държавна политика за увеличение на акцизните ставки, но това безспорно се отразява на повишената издръжка на живота.

 

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано леко повишение на цените с 0.6% за първото тримесечие, но на годишна база е налице увеличение с 8,4%. По-характерни ценови динамики  са регистрирани в следните групи и позиции:

· Цените в групата „ Жилищните наеми и разходите за поддържане на жилището ” са нараснали с 0,6%, като по-значително е поскъпването е при наеми за жилища (с 1,2%), услуги за ремонт и поддържане на жилище  (с 2,1%), услуги за водоснабдяването и хигиенизация  (с 3,9%), такса смет за населението (с 8,3%). В групата „Осветление, отопление и енергия” е регистрирано намаление с 0,3%. Това се дължи основно на намаление на цените на течните горива с 10,2%.

· Поскъпване на цените е регистрирано в групата „Лична хигиена и здравеопазване” с 2% спрямо предходното тримесечие и със 7,1% на годишна база. Поскъпнали са хигиенните материали и козметика с 2,5%, бръснаро-фризьорските услуги  с 6,4%. В групата на здравеопазване цените на лекарските и болничнити услуги са се повишили съответно с 2,8% и 7.1%, докато цените на лекарствата отбелязват определен застой и дори лек спад от 0.1%

· В групата „ Образование, свободно време и развлечения” се отчита увеличение с 2,3%. В по-голяма степен то се влияе от увеличение на цените на книги, вестници, списания с 6,1%, билети за културни мероприятия с 2,6%.

· Като цяло в групата „Транспорт и съобщения” се отчита намаление с 0,8%. Намаление е регистрирано на цените на бензините и дизеловото гориво с 5,9%. По-характерни ценови покачвания в групата са регистрирани при поддържане и ремонт на транспортното средства с 3%.

Сравнителният анализ на европейско равнище показва, че България продължава да бъде една от страните с най-висока инфлация през месец февруари при годишна база (5,4%). Пред нас е само Латвия с 9,4%, Литва с 8,5%, Румъния с 6,9%. В Евро-зоната, при средно равнище 1,2%, най-ниска е тя в Ирландия (0,1%) и най-висока в Малта (3,5%). Средно за ЕС-27 през февруари 2009 ХИПЦ  е 1,7% при годишна база.

 

Равнище на инфлация
(февруари 2009 г. при годишна база),
измерено чрез ХИПЦ (%)

Страна

Инфлация

Холандия

1,9

Словения

2,1

Евро-зона

1,2

Швеция

2,2

Дания

1,7

Полша

3,6

Унгария

2,9

Чехия

1,3

Румъния

6,9

Естония

3,9

Литва

8,5

България

5,4

Латвия

9,4

ЕС-27

1,7

Източник:   ЕВРОСТАТ

 

Границата на бедност , базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 186,44 лв. на 1 лице, което показва ръст от 0,7 % спрямо декември 2008 г. и ръст от 5,5% при годишна база.

 

Издръжката на децата в различните възрастови групи е:

До 1 г.                          263,16 лв.

От 1 до 3 г.                  256,67 лв.

От 4 до 6 г.                   273,32 лв.

От 7 до 13 г                  398,34 лв.

От 14 до 18 г.               449,73 лв.

 

Издръжката на живот на 1 работещ в 4-членното домакинство на двама възрастни + две деца достигна 532,19 лв., което е ръст от 6,9 % в годишен план.

 

Данните за общия доход на лице от домакинство през месец февруари 2009 г. спрямо същия период на предходната година (данни на НСИ) показват реален ръст от 6,1%. През последните години (февруари 2008-2009 г.) относителният дял на потребителския разход в общия доход на наблюдаваните домакинства се задържа на 87,3%. За същия период разходите за влогове намаляват с 32,4%, а тези за погасяване на дългове и заеми се увеличават с 36,5%.

Анализът за подоходното разпределение на домакинствата, сравнени с издръжката на живот, не свидетелстват за значително покачване на жизнения стандарт и за промяна на статуквото:

- общият доход на 1 л. от домакинство (274,74 лв.) представлява 57,3% от необходимите средства за издръжка на живот;
- под границата на бедност (186,44 лв.) все още остават около 27% от домакинствата в страната;
- домакинствата с общ доход на 1 л. над издръжката на живот са 10.5%. 

Политиката по отношение на доходите през изминалата 2008 г. имаше само компенсиращ ефект спрямо влиянието от нововъдения  плосък данък. СРЗ отбеляза реален ръст от 8,4%, а нетната работна заплата (НРЗ) от 6,5% спрямо предходната година. В условията на дълбоко социално разслоение се прокара данъчна политика, която недвусмислено задълбочи неравенството и не реши проблемите на бедността и ниските доходи. Трайно се накърниха интересите на хората с ниски и средни доходи. Анализът на данните за реалния ръст на нетната работна заплата свидетелстват за понижение или задържане на работната заплата от ниско платените отрасли в резултат от въвеждането на плоския данък.  

Икономическите дейности с отрицателен реален ръст на НРЗ или значително по-нисък от средния за страната:

- Производство на текстил и облекла – с -6,7%
- Производство на лицеви кожи – с -4,8%
- Производство на изделия от каучук и пластмаси – с -0,3%
- Търговия и ремонт – с -5,5%
- Хотели и ресторанти – с -1,5%
- Производство на дървен материал и изделия от него - с +4,4%

 

Съществени положителни изменения от въвеждането на плоския данък се наблюдават при НРЗ от високодоходните икономически дейности. С най-висок реален ръст на НРЗ са икономическите дейности: 

- „Финансово посредничество” - с +23,7%,
- „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти” - с +16,6%,
- „Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, горива и вода” - с +13,4%.

В резултат от въведената данъчна политика се задълбочи диференциация между средните заплати във високо и ниско платените икономически дейности – разликата между „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти” (1599 лв.) и „Производство на лицеви кожи” (290 лв.) е 5,5 пъти.

По равнище на средна работна заплата през 2008 г. България продължи да заема последните места, не само в страните от  ЕС-27, но и на Балканите .

  Средна работна заплата през 2008 г   за Балканските страни ( в евро)

Страни

СРЗ в евро

Албания

206

България

262

Сърбия

558

Македония

428

Босна и Херцеговина

547

Черна гора

609

Румъния

474

Турция

803

Хърватия

1077

Словения

1391

Източник : Виенски институт за международни икономически изследвания

 

По равнище на безработица страната през февруари 2009 г. продължава все още да е в под средната за страните членки на ЕС. (5.5% към февруари 2009 г.). С най-ниска безработица са: Холандия – 2,7%, Австрия – 4,5% и Кипър – 4,5%, а на обратния полюс са: Латвия – 14.4%, Литва -13.7%, Естония – 9,9%, Испания – 15,5%. Средното равнище за Евро-зоната продължава да се покачва плавно до 8,5%, а за ЕС-27 до 7,9%.

 

Равнище на безработица за февруари 2009 г. (%)

Страни

%

Еврозона

8,5

ЕС 27

7,9

Белгия

7,1

България

5,5

Чехия

4,9

Холандия

2,7

Австрия

4,5

Кипър

4,5

Италия

6,9

Германия

7,4

Франция

8,6

Латвия

14.4

Литва

13.7

Естония

9.9

Испания

15,5

 Източник:   ЕВРОСТАТ

 

Изводи:

1. В условията на икономическа криза, изразяващи се в спад на производството и продажбите, увеличение на безработните, принудителна работа на непълно работно време и неплатен отпуск, неминуемо ще доведе до намаление на доходи. Като се има предвид, че реалната нетна работната заплата в ниско платените отрасли през изминалата година не претърпя съществени изменения, а дори в някои браншове отчете спад е доказателство, че през тази година ще продължи стагнацията в доходите и относителното обедняване на наемния труд.

2. Високото равнище на безработица в определени региони и острият недостиг на работни места ще принуди много хора да приемат работа при всякакви условия и на всяка цена, което е предпоставка за разширяване обхвата на сивата икономика.

Виолета Иванова
ИССИ на КНСБ