Избрани становища от 471-а пленарна сесия на ЕИСК

Въздействието на кризата: разпределение на заетостта между секторите (МСП)
Външен аспект на индустриалната политика
Управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци
Схеми за качество на селскостопанските продукти
Схеми за гарантиране на застрахователните вземания
Семейна политика и демографски промени
Сътрудничество между националните органи / законодателство за защита на потребителите
Публичните предприятия на трети държави на пазарите на обществените поръчки в ЕС
Преводи и директни дебити в евро
„Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост“
Политиката на ЕС за борба с тероризма
Пазарни стандарти
Макроикономически неравновесия
Компетентност по граждански и търговски дела
Индустриална политика
Финансиране на ОСП
Финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието/проверки от страна на държавите-членки
Европейски орган за ценни книжа и пазари
Договорни взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти
Бюджетен надзор в еврозоната
Биологично производство и етикетиране