Избрани становища от 475-а пленарна сесия на ЕИСК

Засилване на сближаването и координацията на ЕС в социалната област
Установени права на пътниците, ползващи въздушен транспорт
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.
Социално предприемачество и социално предприятие
Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство - (Бяла книга)
Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)
Обработка и използване на депонираните промишлени и минни отпадъци
Изменение на разпоредби относно финансовото управление – структурни фондове – за държави членки, изпитващи затруднения
Европейски сектор на железопътното оборудване
Европейска рамка за корпоративно управление
Директива за енергийно данъчно облагане
Директива относно енергийната ефективност
Акт за единния пазар – Дванадесет лоста

Избрани становища от 472-а пленарна сесия на ЕИСК

Засилване на социалната самостоятелност и интеграция на ромите
Устойчиво развитие на транспортната политика на ЕС и TEМ-T
Управление на кризи във финансовия сектор
Свободно движение на официални документи
Стратегия за региона на река Дунав
Социални аспекти на транспортната политика на ЕС
Роля и приоритети на политиката на сближаване в рамките на стратегията „Европа 2020
Разумно регулиране
Преглед на бюджета на ЕС
Междукултурният диалог и ромите
Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества
Интегриране на водната политика към другите европейски политики (проучвателно становище по искане на унгарското председателство)
Европейско кино в цифровата ера
Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване
Данъчно облагане на финансовия сектор
Бюджетна политика: растеж и бюджетни промени