Избрани становища от 485-а пленарна сесия на ЕИСК

Доклад относно политиката в областта на конкуренцията 2011 г.
Европейска година на психичното здраве
Европейско партньорство за иновации в сферата на водите
Индустрия на персоналните услуги: тенденции и въздействие
Интегриране на енергията от възобновяеми източници на енергийния пазар
Качеството на железопътните услуги в ЕС
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
Макрорегионална стратегия в региона на Средиземно море
Морското пиратство: по-категоричен отговор от страна на ЕС
Окончателен доклад относно стрес тестовете на атомните електроцентрали (съобщение)
Премахване на трафика на хора
Проблеми при определянето на социалното жилищно настаняване
„Рио + 20“: равносметка и перспективи“
Социално селско стопанство
Свързване на „енергийните острови“ в ЕС
Възстановяване и оздравяване на кредитни институции

Избрани становища от 482-а пленарна сесия на ЕИСК

Бяла книга за пенсиите
Бяла книга за транспорта: към участие и ангажираност на гражданското общество
Цени на лекарствените продукти за хуманна употреба
Централни депозитари на ценни книжа (ЦДЦК)
Европейска програма за мониторинг на Земята (ГМОСС)
Европейски фонд за морско дело и рибарство
Европейските технологични платформи (ЕТП) и индустриалните промени
Инициатива „Възможности за младежта“
Жени предприемачи
Ключови действия за Акт за единния пазар II
Кооперативи и развитие на хранително-вкусовата промишленост
Морската трудова конвенция/отговорности на държавата на знамето и на държавата на пристанището
Опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в рамките на единния пазар
Отбранителна индустрия: промишлени, иновационни и социални аспекти
Преразглеждане на насоките за въздухоплаването и летищата
Преструктуриране и предвиждане на промените
Програма „Правосъдие“
Програма „Европа за гражданите“
Промени в банковия сектор в Европа вследствие на новите финансови разпоредби
Рeциклиране на кораби
Ролята на жените в селското стопанство и селските райони
Стабилизационни облигации
Високопроизводителни изчислителни технологии: мястото на Европа

Избрани становища от 481-а пленарна сесия на ЕИСК

Активният живот на възрастните хора / Хоризонт 2020 г.
Бюджет 2014-2020 г.
Цифровият пазар като двигател на растежа
Данъчни и финансови убежища
Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.
Европейска политика за борба с наркотиците
Европейски фондове за социално предприемачество
Инициатива за социалното предприемачество
Корпоративна социална отговорност
Малък бизнес, голям свят
Мерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов
Митнически кодекс на ЕС
Общ регламент относно защитата на данните
Партньорство в областта на научните изследвания и иновациите
ПКИПЦК
Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна / Бъдещият подход към бюджетната подкрепа от ЕС за трети държави
Правата на пътниците за всички видове транспорт
Програма – проект „ITER“ (2014–2018 г.)
Сесия/Проект за дневен ред – май
Рамка за качеството за услугите от общ интерес в Европа
Сътрудничество в областта на ядрената безопасност
Стандарти за хранителни продукти и безопасност на храните / правомощия на ЕК (кат. В)
Стратегията на ЕС за Атлантическия регион
Мониторингов доклад за 2011 г. относно стратегията за устойчиво развитие на ЕС: оценката на ЕИСК