Избрани становища от 490-а пленарна сесия на ЕИСК

Зелената икономика – насърчаване на устойчивото развитие в Европа
Законодателен пакет относно мерките за борба с изпирането на пари
Заблуждаващи търговски практики
За социално измерение на Европейския икономически и паричен съюз
ИКК / важни реформи в икономическата политика
Средносрочен преглед на Програмата в областта на цифровите технологии
Състояние на митническия съюз
Производства по несъстоятелност
План за действие „Предприемачество 2020 г.“
„CARS 2020“
План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012–2020 г.
Пакет „Интелигентни граници“
Пакет за социалните инвестиции
Пакет за чиста енергия за транспорта
Надзор на пазара
Гаранция за младежта (ЕСФ)
Дружествено право и корпоративно управление
Достоен живот за всички: премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Достъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор
Данък върху финансовите сделки – засилено сътрудничество
Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура
Безопасност на потребителските продукти / Регламент