Избрани становища от 494-а пленарна сесия на ЕИСК

Банкиране в сянка – последващи действия във връзка със Зелената книга
Eвропейска рамка за колективна защита
Европейски минимален доход и показатели за бедност
Европейският сектор за поддръжка, ремонт и преустройство на кораби
Фонд „Солидарност“ на ЕС
Фондове на паричния пазар
Измерване на социалното въздействие
Пакет за инвестиции в иновации
Пакет за здравето на животните и на растенията
Пакетни туристически пътувания, пакетни туристически ваканции и пакетни туристически обиколки
План за действие за европейската стоманодобивна промишленост
Платежни услуги
Схеми за съфинансиране за програмите за развитие на селските райони
Предизвикателствата пред европейския инженерен сектор
Преработване на Регламента относно Единното европейско небе
Превози на отпадъци
„Европейска прокуратура“


Избрани становища от 493-а пленарна сесия на ЕИСК

Устойчиви промени на общества в преход
Укрепване на социалното измерение на Икономическия и паричен съюз
Технологии и нововъведения в енергетиката
Такси / Европейска агенция по лекарствата
Стратегия за укрепване на сектора на отбраната в Европа
Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата
Публични служби по заетостта (ПСЗ)
Програмата „Коперник“
По-приобщаващо гражданство, отворено за имигрантите
Оценка на макрорегионалните стратегии
Насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи
„Мерки за интеграция на ромите“
Международно споразумение от 2015 г. относно изменението на климата
„Жизнен цикъл на продуктите и информация за потребителите“
Гарантиране на жизненоважния за ЕС внос
Финансови средства/ЕСФ
Европейски фондове за дългосрочни инвестиции
„Европейска пивоварна промишленост“
Електронно възлагане на обществени поръчки
Електронно фактуриране при обществените поръчки
Екологосъобразна инфраструктура
Единен механизъм за преобразуване
Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2012 г.
Данъчно облагане - задължителен автоматичен обмен на информация
Актът за единния пазар – липсващите мерки


Избрани становища от 492-а пленарна сесия на ЕИСК

Заетостта на жените и растежът
Влизане и пребиваване на граждани на трети страни
Свободно движение: упражняване на правата на работниците
Състоянието на Съюза за иновации 2012 г.
Съпоставимост на таксите / платежни сметки
Продоволствена сигурност и биоенергия
Към координирани европейски действия за превенция и борба с енергийната бедност
Преразглеждане на Директивата относно ядрената безопасност
Подпомагане на развитието на селските райони / преходни разпоредби
Определяне на целите за устойчиво развитие
Индустриална политика на ЕС за космическия сектор
Финансово управление и правила за освобождаване от задължение за държави членки, застрашени от сериозни затруднения
Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда (Зелена книга)
Акваториално устройствено планиране и интегрирано крайбрежно управлениеИзбрани становища от 491-а пленарна сесия на ЕИСК

Установяване на европейски план за действие в областта на търговията
Управление на риска / верига на доставки
Търговски режим / преработка на селскостопански продукти
Свободно движение / официални документи
Ролята на гражданското общество в отношенията ЕС-Сърбия
Рамка на бъдещата политика на ЕС за пристанищата
Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия
Преосмисляне на образованието
Правила за обезщетяване и оказване на помощ на пътниците, ползващи въздушен транспорт
План за опазване на водните ресурси на Европа
Оповестяване на нефинансова информация
Космическото наблюдение и проследяване
Интелигентното регулиране – отговор на нуждите на малките и средните предприятия
Индустриална политика (преразгледан вариант)
Икономически потенциал на ЕС – публични предприятия
Финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване
Дългосрочно финансиране – секторът на финансовите услуги
Четвърти законодателен пакет в областта на железопътния транспорт