Избрани становища от 480-а пленарна сесия на ЕИСК

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)
Регламент относно европейското териториално сътрудничество
Протокол от 480-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет, проведена в Брюксел на 25 и 26 април 2012 г.
Програма ,,Права и гражданство
Признаване на професионални квалификации и административно сътрудничество
Повторна употреба на информацията в обществения сектор
ОСП в периода до 2020 г.
Общи разпоредби за структурните фондове
Обществени поръчки и договори за концесия
Образование на тема енергия
Ниво на шума от моторни превозни средства
Насърчаване на устойчивите методи на производство и потребление в ЕС
Кооперации и преструктуриране
Кохезионен фонд
Към политика на ЕС в областта на наказателното право
Издателската дейност в движение
Годишни счетоводни отчети и консолидирани счетоводни отчети - INT/613 - Одит – предприятия от обществен интерес
Глобалният подход към миграцията и мобилността
Европейски фондове за рисков капитал
Европейски фонд за регионално развитие
Европейска заповед за запор на банкови сметки
Европейска група за териториално сътрудничество – изменения
Директива относно пазарите на финансови инструменти