Избрани становища от 479-а пленарна сесия на ЕИСК

Злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара
Специфични проблеми на островите
Система на собствени ресурси на ЕС
Сериозни трансгранични заплахи за здравето
Счетоводни директиви – преразглеждане
Ролята на гражданското общество в отношенията ЕС-Косово
Реформа на общата политика в областта на рибарството
Програма „Творческа Европа“
Програма за конкурентоспособност
Програма „Потребители“ 2014-2020 г.
Политиките на ЕС и доброволчеството
Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа
Пакет за стоките
Пакет за летищата
Отвъд БВП/ Допълнителни показатели
Онлайн решаване на потребителски спорове
Общо европейско право за продажбите
Мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове
Модернизиране на висшето образование
Млади хора с увреждания
Интеграция на граждани на трети страни
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 2020 г.)“
EIT – стратегическа програма
Европейска година на гражданите (2013 г.)
Еразъм за всички
Двойно данъчно облагане на единния пазар
Данък върху финансовите сделки
Бъдещето на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Агенции за кредитен рейтинг