Избрани становища от 478-а пленарна сесия на ЕИСК

Здраве за растеж
Йонизиращо лъчение – норми на безопасност
Възобновяване на икономическия растеж
Указания за трансевропейска енергийна инфраструктура
Свидетелства за управление на превозни средства, които включват функционалните възможности на карта на водач
Социални последици от новото законодателство за икономическо управление
Социалната икономика в Латинска Америка
Селско стопанство и занаятчийство
Ролята на гражданското общество в регулирането на финансовите пазари
Рио + 20
Регистрация на превозвачи на радиоактивни материали
Програма за социална промяна и социални иновации
Програма за периода 2014-2020 г. (FISCUS)
Пазари на финансови инструменти
Отношения между ЕС и Чили
Насоки за заетостта
Насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи
Насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа
Механизъм за свързване на Европа
Към гражданска и хуманистична перспектива на политиката за вътрешния пазар
Към единен цифров пазар
Инициатива „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ за инфраструктурни проекти
Информация за широката общественост относно лекарствени продукти – Регламент
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Годишен обзор на растежа за 2012 г.“
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.)
Директива за прозрачността – преразглеждане
Данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения
Безопасност на дейностите по търсене на нефт и газ в морски райони