И на празниците – обществените трапезарии с храна за бедните

  • 001

Обществените трапезарии, разкрити от КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” продължават своята работа без прекъсване до края на годината.

През работните дни за периода май – декември 2013 г. в 10 общини на територията на страната, 199 крайно нуждаещи се лица ще получават безплатен топъл обяд – супа, основно ястие и хляб. За трудно подвижните и болните на легло бенефициенти е осигурен транспорт за предоставяне на услугата по домовете. В три от трапезариите хората ще могат да обядват и по време на предстоящите светли християнски празници. В останалите обществени трапезарии за Великден хората ще получат пакети с хранителни продукти. Финансирането по проект „Обществени трапезарии” се осигурява от Министерство на труда и социалната политика – Фонд „Социална закрила”.

Обществени трапезарии са разкрити в следните общини: Община Батак, област Пазарджик; община Асеновград, област Пловдив; община Карлово, област Пловдив; община Тутракан, област Силистра; община Нова Загора, област Сливен; община Рудозем, област Смолян; община Димитровград, област Хасково; община Харманли, област Хасково; община Шумен, област Шумен; община Велики Преслав, област Шумен.

Право да получават услугата имат лица, отговарящи на следните изисквания:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход, съгласно чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни лица.


Постоянно действащи комисии, с представители на Дирекциите „Социално подпомагане” и на Регионалните съвети на КНСБ по места ще извършат подбор на бенефициентите и ще наблюдават и контролират проектните дейности. Структурите на КНСБ в общините, в които се предоставя услугата, съдействат за цялостното реализиране на дейностите по проекта – оповестяване; набиране на желаещи да ползват услугата; подбор на потребители, отговарящи на условията; организацията и осъществяването на социалната услуга.

Проектът осигурява помощ и подкрепа при издръжката на уязвими лица и техните семейства или домакинства. Допринася за физическото оцеляване на лица, чиито минимални доходи са недостатъчни да покрият потребности от жизнено важно значение – храна, лекарства, отопление (осветление) и др. консумативи.

Като резултат от дейностите по проект „Обществени трапезарии” са създадени реални условия за предотвратяване на риска от глад и недохранване на уязвимите и рискови групи в общините, в които проектът работи.

С реализирането на проекта се осъществява социална интеграция на хора в неравностойно положение и се повишава доверието на хората към държавата, синдикатите и неправителствените организации, които осигуряват реализацията на благородните дейности.