Четвърти годишен доклад за резултатите от колективно договаряне на работните заплати през 2018 г. Бъдещи действия през 2019 г.

  • site_1

Четвъртият годишен доклад за резултатите от колективното договаряне на работните заплати обхваща действията на КНСБ за периода 2018 г. и началото на 2019 г. Погледнато общо – резултатите от Националната кампания на КНСБ за увеличаване на доходите и ръст на трудовите възнаграждения надграждат постигнатото през 2017 г. и се доближават до поставената цел - увеличение на заплатите в частния сектор с минимум 12%, което да служи като ориентир в колективното договаряне на браншово и фирмено равнище.

Четвърти годишен доклад на КНСБ за нарушения на права, свързани с упражняване правото на труд през 2018 г. (ЕКСПОЗЕ И ПЪЛЕН ТЕКСТ)

  • 3

Докладът е подготвен по предоставена ни за целта информация от:

-           ИА „Главна инспекция по труда“;

-           основните членове, регионалните структури и доверените адвокати на КНСБ;

-           сигнали на наши членове и граждани, публикации в средствата за осведомяване.

            Акцентът на настоящия доклад  е да насочи вниманието на държавните органи върху два основополагащи за синдикалната дейност въпроси:

-  правото на сдружаване и произтичащите от неговото упражняване права;

-   колективното трудово договаряне на всички негови равнища и състоянието на тези две права в България през последните няколко години.

Чрез доклада обосноваваме необходимостта от предприемането на законодателни и контролни стъпки в защита на тези права. Особено що се отнася до правото на сдружаване, което макар и международно признато и Конституционно уредено право, не е гарантирано в текущото законодателство, с изключение на правото на сдружаване в политически партии и движения. Нито чрез норми в Наказателния кодекс, нито чрез административни норми в КТ или в други закони, даващи основание за търсене на административна отговорност от нарушителите.

С 5 до 7 лв. ще поскъпне издръжката на живот на човек от домакинство заради новите цени на газа и парното

  • site-tok

С около 2.3% от началото на годината ще се повиши общата издръжка на живота заради новите цени на топло и електроенергията. След като през юни 2018г издръжката на живота достигна до 590 лв., очакванията са в края на годината да достигне размер средно на лице от 4-ри членно домакинство от около 595 – 597 лв. Това сочат сметките на експертите от КНСБ във връзка с увеличението на цените от 1 юли на природния газ с 10.81%, на топлоенергия средно със 7.33% (като диапазонът за отделните дружества е от 0.94 до 17.12%), на електроенергията за домакинствата средно с 2,03% (в диапазон от 1.75 до 2.78%).