Подари мартеничка – дари усмивка на едно дете!

  • 01

По случай един от най-хубавите български празници – Баба Марта, младежката организация на КНСБ – Сдружение „Младежки форум 21 век” се срещна с учениците от Трето помощно училище „Едуард Сеген”. Благотворителната инициатива се организира под надслов: „Подари мартеничка – дари усмивка на едно дете!” и в нея се включиха младежи от КНСБ и нейните структури.

Младежки форум 21 век се присъединява към инициативата на ЕКП

  • IMG_3100

Сдружение „Младежки форум 21 век” (младежката организация на КНСБ) се присъединява към инициативата на Европейската конфедерация на профсъюзите и синдикалните протестни действия в цяла Европа под надслов „Стига толкова! Алтернативите съществуват! За заетост и социална справедливост!”.

Становище на управителния съвет на СНЦ „Младежки форум 21 век” по Закнопроект за младежта №202-01-11, внесен от Министерски съвет на 10.02.2012 г.

Приемането на специален закон в България, който да установи институционалната рамка, да определи основните принципи и приоритети, реда за финансиране, контролните органи и начина на взаимодействие между държавата, общините, младежките организации и индивидуални групи младежи, е наложително, но и доста закъсняло във времето. В тази връзка, ние приветстваме инициативата на Министерски съвет за внасяне на Законопроект за младежта, но категорично не сме съгласни с начина, по който закона беше разработен – без участието и отчитане на мнението на представители на младежките организации в страната. За да бъде този закон работещ и адекватно да отговаря на проблемите на младите и на основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната, той трябва предварително да бъде широко и публично обсъждан с максимален брой млади хора и представители на младежки организации в България. Законът трябва да е разработен така, че да урежда правната рамка и партньорската среда за развитие и стимулиране на възможности за младите хора, а не да създава излишни регулации.

Благотворителна инициатива на СНЦ „Младежки форум 21 век” по повод 1-ви март под наслов:„Подари мартеничка-дари усмивка на едно дете”

Броени дни остават до идването на един от пролетните празници, който ни носи голяма радост със своя символ - мартеничката. И до днес по стар български обичай посрещаме пролетта и Баба Марта, закичвайки се с мартеници от усукани червени и бели конци, като по този начин отправяме своя мил поздрав за здраве и щастие.

Устав на СНЦ „Младежки форум 21 век”


Приет на общо събрание, състояло се в гр. София на 25.09.2001 г.
Изменен и допълнен на общо събрание, състояло се в гр.София на 05.11.2011 г.

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1. (1) Сдружение „Младежки форум 21 век” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението извършва своята дейност въз основа на този устав, в изпълнение на решенията на органите му за управление и при спазване на законите на Република България.
(3) Сдружението е отделно от членовете си юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество.
(4) Членовете на Сдружението не отговарят лично за неговите задължения.
(5) Членовете на Сдружението отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Наименование, седалище и адрес на управление
Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е: Сдружение с нестопанска цел “Младежки форум 21 век’’, съкратено - СНЦ „МФ 21 век” и с изписване на английски език: „Youth Forum 21th Century” или съкратено „YF 21”
(2) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
Чл.3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са:  гр. София, СО-район "Триадица", площад “Македония” № 1, етаж 8, стая №13.
Чл.4. Всяко официално писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, а при необходимост и данни за неговата съдебна регистрация и БУЛСТАТ номер.
Срок
Чл.5. СНЦ „МФ 21 век” не е ограничено със срок.

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА.
Цели  и средства за постигането им
Чл.6. Основните цели на СНЦ „МФ 21 век”  са:
(1) Да представлява, защитава и развива интересите и потребностите на младите хора;
(2) Създаване на възможности за пълноценно развитие, социална реализация и трудова заетост на младите хора;
(3) Развиване на инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права; подобряване качеството на живот на младите хора и борба срещу асоциалните явления в обществото;
(4) Изграждане на информирана и образована младеж, съпричастна към проблемите на съвременния обществено-политически и културен живот в България;
(5) Насърчаване и развитие на доброволчеството, гражданската активност и гражданската отговорност сред младежта, формиране на активна гражданска позиция и развитие на дейности и инициативи, насочени към социално включване на младите хора в обществото и активното им участие в процесите на вземане на решения в страната;
(6) Развитие на формалното и неформалното образование и обучение; организиране и  пълноценно използване на свободното време на младите хора за придобиване на полезни знания, умения и навици;
(7) Да отговаря на интересите и потребностите на младите хора в сферата на новите технологии, културата, спорта и екологията;
(8) Насърчаване на толерантността, солидарността и равнопоставеността между половете сред младото поколение;
(9) Насърчаване и подпомагане предоставянето на услуги за интеграция на уязвимите младежки групи от обществото, в т.ч. безработни лица, студенти и ученици, етнически малцинства, хора в увреждания и др.;
(10) Провеждане на активен и ефективен структурен диалог в сферата на младежката политика;
(11) Изграждане на устойчиви механизми за диалог с държавната администрация за съхранение, развитие и инвестиции в младежта като социален капитал;
(12) Повишаване квалификацията на членовете на сдружението чрез организиране и участие в обучителни курсове и дискусионни форуми;
(13) Изграждане, развиване и координиране на мрежа от младежки представителства (координатори) на регионално и секторно ниво;
(14) Създаване и поддържане на лоялни партньорски отношения със сродни неправителствени младежки организации на национално, европейско и международно ниво;
(15) Подпомагане на диалога и взаимодействието между младите хора в България и страните от Европейския съюз и света като цяло.
Чл.7. Средствата за постигане на целите на СНЦ „МФ 21 век” са:
(1) Разработване на образователни модули, организиране и провеждане на специализирани обучения за младите хора; разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за учащи и/или работещи младежи;
(2) Организиране на студентски практики в държавните институции, местната власт, медиите, синдикатите, търговските субекти и неправителствените организации;
(3) Разработване и реализация на проекти, програми и стратегии, насочени към младите хора;
(4) Професионално информиране, консултиране и ориентиране на безработни младежи;
(5) Развиване на мрежа от клубове за задоволяване интересите на младите хора през свободното им време;
(6) Приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество;
(7) Организиране на младежки обмени, семинари, конференции, работни срещи и други дискусионни форуми, както и културно-масови прояви в страната и чужбина;
(8) Участие в разработването на стратегии и анализи за развитие на младежките политики, както и изготвяне на становища и даване на предложения до държавните институции за промени в нормативната уредба, касаещи младежките дейности и политики в страната;
(9) Осъществяване и поддържане на контакти и партньорски взаимоотношения със сходни неправителствени  организации в региона, страната и чужбина;
(10) Друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република България и международното право, както и други дейности, свързани с осъществяване целите на сдружението.
Предмет и определение на дейността
Чл.8. СНЦ „МФ 21 век” осъществява дейността си в частна полза, като ще разходва имуществото си единствено и само за постигане на посочените в чл.6 и чл.7 от настоящия устав цели и средства.
Чл.9. Дейностите и услугите за младите хора, предоставяни от Сдружението, включват:
(1) информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младите хора;
(2) организиране и провеждане на консултации, конференции, семинари, кръгли маси, работни срещи, симпозиуми, форуми, лагери, масови прояви (фестивали, концерти, представления, конкурси) и др. за развитието и решаването на практически и организационни проблеми, свързани с целите и средствата на сдружението;
(3) дейности, насочени към подкрепа на младите хора за успешната им трудова и житейска реализация;
(4) дейности за организиране на свободното време на младите хора;
(5) насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот, безопасността на движенията по пътя, за предотвратяване на противообществените прояви и др.;
(6) дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.
Чл.10. (1) За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си и в рамките на разрешеното от закона, Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета му на дейност, включваща:
1. посредническа, консултантска и експертна дейност;
2. издателска и рекламна дейност;
3. научна и изследователска дейност, проучвания в областта на младежките политики;
4. представителство, посредничество и агентство;
5. логистика и платени обучителни семинари, дискусионни форуми, стажове, консултации, обмени, лекции и др.;
6. информационна дейност;
7. други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с предмета на дейност, в изпълнение на целите на Сдружението и разрешени от закона.
(2) Приходите, събрани от Сдружението по реда на ал.1 могат да бъдат използвани само за постигане на целите, посочени в чл.6 от настоящия устав и не водят до разпределение на печалба.
(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.
Чл.11. При осъществяване на своята дейност, СНЦ „МФ 21 век” се ръководи от следните принципи и ценности:
(1) доброволно участие;
(2) демократичност;
(3) качество и ефективност;
(4) партньорство и взаимно подпомагане;
(5) свобода;
(6) равенство;
(7) справедливост;
(8) солидарност;
(9) толерантност;
(10) иновативност и творчество;
(11) достъпност и прозрачност.

РАЗДЕЛ ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.12. (1) Членуването в Сдружението е доброволно и индивидуално.
(2) Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице на възраст до 35 години (включително), което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(3) Членството в Сдружението не изключва членство в други организации и обединения с аналогична насоченост.
Права и задължения на членовете на Сдружението
Чл. 13.  Всеки член на Сдружението има право:
(1) да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
(2) да участва в управлението на Сдружението, като избира и бъде избиран в Управителния съвет;
(3) да осъществява контрол върху работата на Сдружението и Управителния съвет;
(4) да бъде информиран за дейността на Сдружението;
(5) да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му;
(6) да привлича спонсори, дарители и други заинтересовани физически и юридически лица от страната и чужбина, които да допринасят за развитието на дейността на Сдружението;
(7) да взема участие в национални и международни форуми, които Сдружението организира или е поканено да участва;
(8) да участва в разработването и реализирането на програми, проекти и дейности, свързани с целите на Сдружението.
Чл. 14.  Всеки член на Сдружението е длъжен:
(1) да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
(2) да спазва устава и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на Сдружението, както и нормативните актове на Република България;
(3) да съдейства за постигане целите на Сдружението;
(4) да внася редовно предвидения в устава членски внос;
(5) да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
Чл.15.  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт на физическото лице или прекратяване на членството.
Чл.16. Упражняването на членски права и изпълнението на членски задължения може да бъде предоставено на друго физическо лице чрез упълномощаване с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Придобиване на членство
Чл.17. (1) Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет.
(2) Кандидатите за членство в Сдружението отправят писмена молба до Управителния съвет, в която декларират, че приемат устава на Сдружението и ще съдействат за постигане на целите му.
(3) Управителният съвет е длъжен да разгледа молбата за членство и да се произнесе по нея в двумесечен срок от подаването й.
(4) Управителният съвет е напълно свободен в преценката си дали да приеме даден кандидат за член на Сдружението.
(5) На приетите членове, Сдружението издава удостоверение за членство.
Прекратяване на членство
Чл.18. (1) Членството в Сдружението се прекратява:
1. с едностранно волеизявление от страна на съответния член на Сдружението до Управителния съвет;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на съответния член;
3. при изключване на член;
4. при прекратяване с ликвидация или при несъстоятелност на Сдружението;
5. при отпадане на член.
(2) Решението за изключване на член се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно неизпълнение на задълженията му съгласно настоящия устав и решенията на органите на Сдружението или поради извършване на действия, уронващи авторитета на Сдружението пред трети лица или други членове на Сдружението. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.
(3) Отпадането на член е налице, когато има невнасяне на членски внос, неучастие в дейността на Сдружението и/или навършване на възрастта съгласно чл.12, ал.2 от настоящия устав. Отпадането се констатира от Управителния съвет на Сдружението по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

РАЗДЕЛ ІV. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Имущество
Чл.19. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове в страната.
Източници на средства на Сдружението
Чл.20. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат членски внос.
(2) Членският внос е в размер на 5 /пет/ лева и се заплаща веднъж годишно.
(3) Членовете на Сдружението са длъжни да плащат членския си внос най-късно до 31-ви март на текущата година. Членовете, приети в текущата календарна година са длъжни да платят членския си внос до 90 (деветдесет) дни след датата на приемането им за членове, но не по-късно от 31-ви декември на текущата година.
(4)Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица, сключва договори за спонсорство, както и да получава средства по целеви програми и проекти.
(5) По решение на Общото събрание, Сдружението може да образува целеви фондове, като техните източници и начин на ползване се определят с решението за образуването им.
(6) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание.  В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.  Решението се взема с обикновено мнозинство  на членовете на Сдружението.
Чл.21. Сдружението не формира и не разпределя печалба.
Чл.22. Сдружението може да формира, разпределя и администрира собствени и чужди фондове за финансиране на отделни прояви и програми в съответствие с целите на Сдружението.
РАЗДЕЛ V. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на Сдружението
Чл. 23.  Органи на Сдружението са:
(1) Общото събрание (ОС);
(2) Управителният съвет (УС).
Общо събрание
Чл.24  (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, в което участват всички членове на Сдружението.
(2) Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
Представителство
Чл.25. (1) Членовете – физически лица се представляват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариална заверка на подписа.
(2) Пълномощник на физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на Сдружението.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.
Компетентност на Общото събрание
Чл.26.  Общото събрание:
(1) приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
(2) приема, изменя и допълва други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
(3) приема и изключва членове;
(4) избира и освобождава от отговорност членовете на Управителния Съвет, в т.ч. Председателя и двамата заместник председатели на УС;
(5) одобрява годишния финансов отчет;
(6) взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
(7) назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
(8) разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
(9) взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружението;
(10) приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
(11) приема бюджета на Сдружението;
(12) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
(13) приема отчета за дейността на Управителния съвет;
(14) отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона, устава на Сдружението или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
Провеждане на Общо събрание
Чл.27. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 2 (два) месеца след учредяване на Сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
Свикване на Общо събрание
Чл.28. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на Сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира адреса на управление на Сдружението. Тази покана се поставя на мястото на обявление 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Поставянето и свалянето на поканата се удостоверява с протокол. Управителният съвет в същия срок уведомява по електронен път всички членове на Сдружението.
(4) Поканата по ал.3 съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Право на сведение
Чл.29. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.
(2) При поискване материалите по ал.1 се предоставят на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Чл.30. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители.
(2) Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.
Кворум
Чл.31. (1) Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.
(2) При липса на кворум, Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Право на глас
Чл.32.  Всеки член имат право на един глас.
Конфликт на интереси
Чл.33.  Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
Мнозинство
Чл.34. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 26, ал.1 и ал.6 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Решения
Чл.35. (1) Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Протокол
Чл.36. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол съгласно изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, ако има избрани такива или от присъстващите на събранието.
(3) Към протокола се прилага списък на присъстващите на Общото събрание и документите, свързани със свикването му.
(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Управителен съвет
Чл.37. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години.
(3) Управителният съвет е в състав от 7 (седем) члена (един председател, двама заместник председатели и четирима членове на УС), които са членове на Сдружението и към момента на избирането им са на възраст до 33 години (включително).
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани не повече от два пъти на една и съща позиция.
Чл.38. (1) Членовете на Управителния съвет трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в Република България;
2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл.39. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на УС.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.
(5) Всеки член на УС може да поиска от председателя да свика извънредно заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
(8) Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на устава; придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(9) Управителният съвет взема решение за участие на Сдружението или негови представители в други организации.
(10) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.
(11) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
(12) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Сдружението.
(13) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(14) Управителният съвет утвърждава регионалните и секторните представителства (координатори);
(15) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
Кворум и мнозинство
Чл.40. (1) Решенията могат да се вземат ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.39, ал.8 и 10 и чл.48, ал.2 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.  Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващият заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителния съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на Сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон на Сдружението.
Чл.41.  Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите на откритост, достоверност и своевременност.
Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл.42. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Председател на Управителния съвет
Чл.43. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание и представлява Сдружението.
(2) Председателят е длъжен по всяко време и незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Сдружението.
(3) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
(4) Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(5) Председателят:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
4. представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;
6. води заседанията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението.
Заместник председатели на Управителния съвет
Чл.44. (1) Заместник председателите на Управителния съвет се избират от Общото събрание и са членове на УС.
(2) Заместник председателите подпомагат председателя при изпълнение на функциите му.
(3) При възлагане от страна на Председателя, го заместват.
Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
Чл.45. Общото събрание може да определя възнаграждение на членовете на Управителния съвет.

РАЗДЕЛ VІ. РЕГИОНАЛНО И СЕКТОРНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.46. (1) Управителният съвет утвърждава регионални и секторни представителства.
(2) Регионалното представителство се управлява и представлява от регионален координатор.
(3) Секторното представителство се управлява и представлява от секторен координатор.
(4) Управителният съвет приема вътрешни правилници, с които се уреждат въпросите относно управлението и организацията на регионалните и секторните  представителства, правомощията и избора на регионалните и секторните координатори.
(5) Управителният съвет утвърждава избраните регионални и секторни координатори.
(6) Регионалните и секторните представителства не са юридически лица по смисъла на ЗЮЛНЦ.

РАЗДЕЛ VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 47.  Сдружението се прекратява:
1.  по решение на Общото събрание;
2.  при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи.

РАЗДЕЛ VІІІ. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.48. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно разпоредбата на чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

РАЗДЕЛ ІХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл.49. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, както и да се влива, слива, отделя и разделя.

РАЗДЕЛ Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.50.  Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.51.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият устав е приет единодушно от всички, присъствали членове на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “Младежки форум 21 век”, състояло се на 05.11.2011 г. в  гр. София, Столична община, район “Триадица”, пл.”Македония” № 1, в уверение на което същите са положили своите подписи в отделен списък, който да се счита неразделна част от този Устав.