Предложение за измененията в Закона за интеграция на хората с увреждания

Новият Закон за интеграция на хората с увреждания /Обн. ДВ, бр. 81/2004 г., в сила от 01.01.2005 г./ и съпътстващата го подзаконова нормативна уредба регулират правата на хората със специални потребности от три години. Законът има за цел да гарантира равнопоставеността на хората с увреждания, да създаде условия за тяхното интегрирано образование и професионална квалификация и реализация, да им създаде независим живот и да им гарантира достъпна околна среда.
Един дори най – общ анализ в тази област показва, че много от заложените в закона мерки и начини за осъществяването на горните цели практически не дават резултат и се нуждаят от цялостна ревизия, което от своя страна  Конкретни предложения:
1.    Промяна на статута, дейността и правомощията на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ - чл. 7 и следващите от закона. Още със създаването й в ЗИХУ тя е орган, който има само спомагащи функции, без реални правомощия да обслужва интересите и нуждите на хората с увреждания. Необходими са промени, които на практика да я направят органът, който изпълнява и осъществява държавната политика за интеграция на хората с увреждания, както е записано в закона;
- Предлагаме АХУ да стане държавна агенция, да има по – широк кръг правомощия разписани в закона. Мотивите за такава промяна и допълване на ЗИХУ са периодичните опити агенцията да бъде лишавана от достъп до конкретните нужди на хората с увреждания като пример е опита едно основно правомощие и функция, каквото е отпускането на средства на лицата, предоставящи медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания да премине към Агенцията за социално подпомагане;
- Разписване структурата и компетентността на териториални поделения на агенцията в закона. Припомняме, че такива трябваше да се създадат с Устройствения правилник на АХУ, но това до този момент не е направено. В ЗИХУ трябва да се разпишат и основните функции и правомощия на регионалните структури, като те трябва да имат право да предоставят добавката за социална интеграция и да осъществяват контрол по отпускането й, да решават проблеми в заетостта и професионалната квалификация и преквалификация, образованието, достъп до околна среда и т. н. Разширяването на правомощията й ще спомогне Агенцията действително да провежда държавната политиката за хората с увреждания, така като е записано в закона, а не отговорностите да се разпределят и съответно размиват между Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и др. При сега съществуващата правна уредба това не е възможно, без структури по места и само с 25 щатни бройки персонал;
- Агенцията за хората с увреждания да създава и поддържа освен информационна база данни за хората с трайни увреждания и регистър на личните и социалните асистенти, които полагат грижи за лица с увреждания;
- В закона да се създаде инспекторат към агенцията, който да следи законосъобразността на дейността на АХУ и нейните поделения и да осъществява общ контрол.
Мотивите за цялостна ревизия и преразглеждане на правния статут на АХУ произтичат изцяло от необходимостта този орган да не остане да съществува като “куха” структура без правомощия в най – важните области и дейности за интегриране на хората с увреждания, а съответно за неизпълнение или нарушение на задълженията на една пълноценно съществуваща агенция да може да се потърси отговорност и да се осъществява контрол.
2. При оценяване на увреждането и на възможностите за социална интеграция /Глава трета ЗИХУ/ има нужда от следните конкретни промени:
- Предлагаме създаването на конкретни правила, които да оформят правната рамка на медицинската експертиза на работоспособността. Оценката на остатъчна работоспособност на лице с увреждане спрямо възможностите на здравия човек трябва да се извършва на хора с увреждания от 16 г. до 65 г., т. е. в трудоспособната им възраст. За деца до 16 години и лица над 65 годишна възраст да се определя нужда от социална интеграция и социално включване. Компетентни органи за определяне на намалената работоспособност са ТЕЛК/НЕЛК, които да минат на подчинение на НОИ, тъй като института изплаща обезщетенията при трайно намалена работоспособност. Интердисциплинарни комисии към АХУ да  определят индивидуалните възможности за социална адаптация и социално включване на децата до 16 годишна възраст и на лицата над 65 години;  
- Да се въведат основните критерии, по които се извършват социалните оценки от консултативните комисии, които да са към териториалните поделения на АХУ. Критериите да залегнат като норми в Закона за интеграция на хората с увреждания  и от там да се доразвият в подзаконов нормативен акт;
- Предлагаме промяна в чл. 12, ал. 3 ЗИХУ, където да бъде изрично записано, че въз основа на направената социална оценка на всяко лице с трайни увреждания трябва задължително да се изготви индивидуален и финансово обезпечен план за социална интеграция;
Мотивите за промяна на философията на медицинската експертиза на работоспособността и социалната оценка е нуждата от ново и модерно решение на проблема с определянето на остатъчната възможност на всяко лице в трудоспособна възраст само да се издържа и да компенсира недостатъците си.