Предложение към Закон за кредитиране на студенти и докторанти

Aтанаска Тодорова

Млади експерти, от държавната и общинска администрация, от синдикатите, от неправителствени и политически организации, взеха участие в поредното заседание на Експертен клуб „Генерация 21” /създаден по инициатива на Фондация “Фридрих Еберт” и „Младежки форум 21 век”/ на тема „Закон за кредитиране на студенти и докторанти”. Основа на заседанието бе Проектозакона на работната група създадена от Министерство на образованието. Инициативата за създаването на такъв закон бе приветствана от експертите-младежи, които направиха предложения към проектозакона с цел неговото подобряване преди да бъде гласуван и влезе в сила. Направено бе предложение по отношение на правото на кредит за издръжка и то да „възниква” и при други случаи, освен при раждането на дете – например с въвеждането на критерий за висок успех, което би дало възможност на повече млади хора да се обучават и придобиват по-висока образователно квалификационна степен. Задължението за обявяване в интернет-страницата на висшето училище на информацията относно възможностите за кредитиране да стане императивно, а не алтернативно. По този начин ще се унифицира подходът при предоставяне на информацията и тя ще е максимално достъпна за широк кръг от заинтересовани лица. Предлагаме кредита за издръжка на студента да се формира на 12 месечна база, а не както е в чл. 23, ал.2 – семестриалната издръжка се формира на базата на броя на месеците през съответния семестър, което изключва 2-3 месеца, в които студентите имат летни практики, стажове и т.н., свързани с обучението им.
В законопроекта не са уредени редица случаи, свързани с практиката, като например:
1.1.    Защо специализантите са изключени от обхвата на закона?
1.2.     Кредитополучателят ще може ли да сменя обслужващата банка по време на следването си?
1.3.    Какви ще са последиците при преместването на студент или докторант, който е сключил договор за кредит, в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение (хипотези, предвидени в Закона за висшето образование – чл.42, ал.7 и чл. 74, ал.1, т.2)?
1.4.    По какъв начин ще се отрази на бюджета покачването на SOFIBOR, предвид обвързването на ангажиментите на държавата по заплащането на  част от лихвите с него, особено с оглед факта, че индекса се формира по отношение на фиксинга на котировките на необезпечени депозити и в този смисъл не е ли по-добре да се подпомогнат кредитополучателите с покриване на част от главницата и опрощаване на кредита за студентите, с особени заслуги в сферата, в която се обучават?
Всички предложения и въпроси бяха оформени от заседанието в заключителен документ, който бе изпратен на вниманието на министъра на образованието и работната група, изготвила документа.

Image

Image

Image