Покана за свикване на VII-то редовно oбщо събрание на сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век”, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 27 и 28 от Устава на СНЦ „МФ 21 век” свиква VII-то редовно Общо събрание на сдружението на ноември 2014 г. от 9:00 ч. в гр. София при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МФ 21 век” за периода ноември 2013 г. – октомври 2014 г.
  2. Информация за финансовото състояние на СНЦ „МФ 21 век”
  3. Годишен отчет на дейностите по проект "Екологичното образование на младите хора - мост към устойчиво развитие на местните общности", реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
  4. Текуща информация за дейностите по проект "Младежко партньорство за европейско качество на обществения транспорт в столицата", финансиран по Програма Европа 2014 г. на Столична община
  5. Приемане на позиции и/или становища
  6. Обсъждане на основните приоритети в дейността на СНЦ "МФ 21 век" през 2015 г.
  7. Разни

7.1. Информация за резултатите от анкетното проучване за информираността на младите хора и реализацията на Европейската гаранция за младежта в България 

При липса на кворум на основание чл. 31 от Устава на Сдружението и чл.27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

          07.10.2014 г.