Становище на СНЦ „Младежки форум 21 век” по Национална стратегия за младежта (2012 - 2020) №202-03-19, внесена от Министерски съвет на 21.12.2012 г.

 

 

СНЦ „Младежки форум 21 век” принципно подкрепя и счита, че актуализираната Национална стратегия за младежта (2012-2020) обхваща голяма част от целите, които страната ни си поставя във връзка с провеждането на единна, последователна и ефективна младежка политика през следващите няколко години.

В качеството си на стратегия и съгласно чл.4 от Закона за младежта, документа определя както дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за младежта, така и дейностите и задачите за постигане на заложените цели, и действия по наблюдение, оценка и актуализация на стратегията. За да бъде, обаче, стратегията адекватна на интересите, проблемите и предизвикателствата на младите хора и младежките организации в страната, препоръчително е тя да бъде предварително широко и публично обсъдена с максимален брой млади хора и представители на младежки организации в България, особено в процеса на нейната актуализация и подобно на добрия пример от 2009 и 2010 г.

Съгласно §3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за младежта, обнародван и в сила от 20.04.2012 г., „Министерски съвет внася в Народното събрание проект на Национална стратегия за младежта в срок два месеца от влизането в сила на закона”. Видно е, че в случая инструктивния срок от два месеца е забавен, а актуализацията и приемането на Националната стратегия за младежта може да бъде оценено като закъсняло във времето с повече от половин година.

Поради широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, приветстваме прилагането на многосекторен подход при реализиране на младежката политика на национално и регионално ниво, което предполага включването на целенасочени дейности за подкрепа на развитието на младите хора в секторните политики и осигуряване на възможности за конструктивен диалог с тях при формирането, изпълнението и оценката на провежданата младежка политика. Именно поради това, обаче, „Младежки форум 21 век” счита, че стратегията трябва да бъде допълнена и доразвита с оглед по-качествено и по-комплексно обхващане на проблемите, намерили място в нейното съдържание. По-конкретно, предлагаме следното:

1. Раздел І „Въведение” на стратегията да бъде допълнен с кратък анализ на изпълнението на националната стратегия за младежта за периода 2010 – 2012 г.

2. Допълване на раздел ІІ „Анализ на предизвикателствата пред младежката политика в България” с:

2.1. по-актуални статистически данни по отношение на сравнителните анализи за възрастта, на която младите хора влизат на пазара на труда в страните от ЕС (данни за 2007 г.); професионалния статус на младите заети по възрастови групи в % и по-специално относителния дял на самонаетите (данни за 2007 г.); данните за младите семейства (от 2007 г. и 2009 г.) и др.п.

2.2. представяне на основните предизвикателства и причини за високите нива на младежка безработица и неактивност сред младите хора в България (в т.3 „Младежка заетост”) – в съответствие с Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012 – 2013 г. и Актуализираната стратегия по заетостта на Република България (2012 - 2020).

3. Многосекторният подход при реализирането на младежката политика предполага синхронизиране на актуализираната стратегия с вече приети и действащи национални стратегически документи. В тази връзка предлагаме корекция в т.1.3. „Очаквани резултати” като:

3.1. текста „Намаляване на коефициента на безработица сред младите хора на възраст 15-24 години, включително и сред младите хора с увреждания” се замени с „Намаляване на младежката безработица за възрастовата група 15-29 години до 7 % през 2020”.

3.2. текста „Намаляване на коефициента на безработица сред младите хора на възраст 25-29 години, включително и сред младите хора с увреждания” да се замени с „Намаляване на безработицата сред младите хора с увреждания”.

4. Допълване на т.7.2.1 „Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места и селските райони” с нова задача, свързана с насърчаване създаването и подкрепа на развитието на младежките зони, клубове и младежки пространства в страната.

5. Изпълнението на стратегията изисква съответното финансиране, което трудно би станало ако продължи оскъдното бюджетно финансиране на младежки дейности, особено на ниво община. В тази връзка припомняме, че съгласно чл.8, ал.2 от Закона за младежта „финансовите средства за изпълнение на националните програми за младежта се планират ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година”, но няма никаква яснота по какъв ред ще става финансирането на младежките дейности на ниво община – дали общините ще получават финансови средства, дали ще заделят от собствени приходи или няма да имат никакъв финансов ангажимент. Наред с това, обективно наложилата се ориентация към външни източници на средства, видно от т.3.2. „Финансиране на младежки дейности” не бива да се преекспонира.

Националната стратегия за младежта (2012 - 2020) би допринесла в значителна степен за създаването на необходимите условия за пълноценно личностно развитие на младите хора и приобщаването им към обществено-политическия живот, по-висока икономическа активност и участие в структурите на гражданското общество в България само при нейното ефективно прилагане.

Младежкото участие е основен елемент в процеса на правене на младежка политика. Въпреки липсата на норма в Закона за младежта, оставаме с надеждата, че поне годишните планове за изпълнение и националните програми за младежта преди да бъдат приети от Министерски съвет ще бъдат предварително съгласувани с широк кръг младежи и младежки организации, а не само с Националния консултативен съвет за младежта, който доколкото ни е известно все още не е конструиран.

Крайно време е младите хора в България да бъдат признати като можещи личности, имащи капацитет за вземане на ефективни решения и способност да се справят с проблемите в обществото. Едва тогава те ще се чувстват по-уверени и значими, ще осъзнаят своите права и задължения и именно тяхното участие в този процес ще ги насърчи да бъдат активни граждани в едно демократично общество.

 

23.01.2013 г.

ДАНИЕЛА АЛЕКСИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СНЦ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”