Запознай се с трудовите и социално-осигурителните си права в Германия!

Работа в Германия?

В сградата на КНСБ отвори врати консултантски център за българи, които заминават на работа в Германия.

В центъра можеш да получиш експертна информация относно основните си трудови и социално-осигурителни права, процедурите във връзка със започване на работа, действащото трудово законодателство в Германия и други. Имай предвид, че центърът не предлага информация за работните места във ФРГ.

Консултация можеш да получиш преди своето заминаване, по време на работата си във ФРГ или след завръщането си по телефон, електронна поща или в приемната на КНСБ, без значение дали си член на организацията или не. Желателно е да уговориш консултацията предварително на посочените по-долу контакти.

Инициативата цели разширяване на защитата на правата на българските работници и служители зад граница.

Колективното договаряне е ефективен начин за управление на трудовата сила

Международна конференция "Достоен труд"

Колективното трудово договаряне (КТД) е ефективен начин за управление на трудовата сила и е в полза както на работодателите, така и на работниците и служителите. Такова виждане изрази Ролф Негорд – директор „Колективно трудово договаряне и индустриални отношения” в Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO). Темата за КТД бе засегната в рамките на международната конференция „Достоен труд и диалог чрез обмен на добри практики между Норвегия и България”, която се проведе на 26 и 27 май 2014 г. в София.

Стартира „Шанс за работа – 2014” – партньорство и отговорност

На 24 февруари 2014 г. стартира проектът „Шанс за работа – 2014 година”. Проектът е предизвикателство и отговорност на структурите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Наши цели са заетост, достоен труд, справедливост, сигурност и социална отговорност към всички заети и безработни лица. Разработването на проекта и неговата реализация са насочени към две рискови групи на пазара на труда – младежи до 25 години без образование, квалификация и трудови навици и безработни лица с възраст над 50 години.

Проект „ИНФПРЕВЕНТА” за предотвратяване на социалното напрежение и усъвършенстване на социалното партньорство стартира в началото на 2014 г.

INFPREVENTA

От началото на януари 2014 г. КНСБ стартира осъществяването на трети пореден проект финансиран по бюджетна линия 04.03.03.03 „Информиране, консултиране и работническо участие” на ГД „Заетост, социални въпроси и включване” на ЕК – Ролята на информирането и консултирането за предотвратяване на социални напрежения и конфликти и усъвършенстване на социалното партньорство на ниво предприятие INFPREVENTA VS/2013/0507.

Представяне на проекта „Европейски действия за транс-национални споразумения в компаниите”

В средата на август 2012 година приключи проектът „Европейски действия за транс-национални споразумения в компаниите: основа за интернационализация на индустриалните отношения” (ЕВРОАТКА/EUROATCA). Той се осъществи в периода 15 август 2011-14 август 2012 година , с финансовата помощ на Европейската комисия, ГД”Заетост, социални въпроси и равни възможности”, бюджетна линия 04.03.03.01 „Индустриални отношения и социален диалог”.