Проект VS/2009/0189 Отговорността на синдикатите в новите държави-членки в икономическа криза

Бенефициент: Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Партньори: OPZZ от Полша, Синдиката на Румъния КАРТЕЛ АЛФА
 
Планират се няколко мероприятия: Учредителна еднодневна конференция в София, ноември 2009 г., от всяка делегация на синдикатите участват 8 лица, Работна еднодневна среща в Букурещ, февруари 2010 г., от всяка делегация на синдикатите участват 4 лица, Двудневна заключителна Конференция в Краков, април 2010 г., от  всяка делегация на синдикатите присъстват  8 лица.
 
Проектът разглежда ролята на синдикатите от новите страни-членки на Европейския съюз – България, Румъния и Полша в разрешаване на проблемите  на пазара на труда и негативните социални ефекти, в следствие на икономическата криза. Трите страни имат сходно развитие през годините на прехода и могат да обменят ценен опит за антикризисните мерки, които националните социални партньори прилагат. Възможността от прерастване на икономическата криза в социална е реална заплаха за новите членки на ЕС и в това отношение активните и пасивни мерки за понижаване нивото на безработица и синдикалните действия за защита на трудови права в съответните държави са ключови за ограничаване на отрицателните проявления на кризата. Необходимо е международно сътрудничество и реализация на съвместни проекти, при които да бъдат отличени ефективните практики в тази посока в България, Румъния и Полша. Освен представянето на материали по темата от партньорите по проекта, предвиждат се и работни дискусии, при които ще бъдат разгледани и конкретни методи за разрешаване на проблемите, породени от кризата - в предприятия, региони, браншове и сектори, както и на национално ниво. Ще бъдат разгледани и измененията в индустриалните отношения и колективното трудово договаряне по време на криза, когато ролята на социалния диалог между бизнес и синдикати и корпоративната социална отготоворност са от изключително значение за задържане на постигнатите при икономически растеж социални придобивки и преди всичко доходи за хората на труда и договаряне на по-високи параметри за засегнатата при съкращения работна сила.

Image