Проект (IN.CON.PAR_able) "Възприемане на промените в Европа: засилване на информирането, консултирането и участието в Европейски работнически съвети чрез комуникация и координация" VS/2007/0609 (ноември 2007 – ноември 2008)

Проектът е насочен към насърчаване на обмена на информация и добри практики сред 5 европейски страни (Испания, Италия, Португалия, България и Германия) по отношение на осъществяване на правата за информиране, консултиране и участие в Eвропейските работнически съвети (ЕРС).

Image

Специфичната цел на проекта е да се засилят правата за информиране, консултиране и участие чрез подобряване на комуникацията и координацията сред членовете на ЕРС. 

Проектът IN.CON.PAR.able обхвана три основни фази:
Подготвителната фаза - фокусирана върху събирането и сравняването на националния опит по отношение на: транспонирането на двете Директиви за ЕРС (94/45/EC, 97/74/EC), както и Директивата за Информиране и консултиране (14/2002/EC) в националните законодателства; пречки и предизвикателства; как правото за информиране, консултиране и участие са транспонирани в националните действащи закони /споразумения за ЕРС във всяка страна, кои са споразуменията, които по-добре регламентират тези права (добри практики). Основните заключения са сравнени в глобален доклад. Разработeн и публикуван е “Наръчник за засилване на комуникирането и координацията сред членовете на ЕРС” на английски и испански език.

Image


Image

Втората фаза - Основни събития - включи транснационална среща, организирана от координатора в сътрудничество с другите партньори и насочена към 20 члена на ЕРС, които докладваха за добрите практики на техните ЕРС; 5 национални курса за обучение, организирани от всеки  партньор с участието на по 15-20 потенциални или действащи членове на ЕРС. През тази фаза се разработи и публикува DVD с лекции от националните проучвания, сравнителен доклад и интервюта на 10 членове на ЕРС, участвали в транснационалната среща.

Image

Последната фаза -  оценка на осъществените дейности и разпространение на резултатите на проекта чрез три основни канала: организиране на 5 национални конференции за разпространение на резултатите; разпространение на 500 Наръчника на европейско и национално ниво; разпространение на 500 DVD на европейско и национално ниво.

Image