Match - Анализ на потребностите от обучение на синдикалните преподаватели

Конфедерацията на независимите синдикати в България е партньор по изпълнението на двугодишния проект „Match - Анализ на потребностите от обучение на синдикалните преподаватели” по програма «Грюндтвиг», с участието на 7 партньорски организации от страни-членки на Европейския съюз.

Партньори по проекта са: LO - Swedish Trade Union Confederation (Швеция) - водеща организация, Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Free Trade Union Confederation of Latvia (Латвия), Estrutura Sindical CGTP-IN  (Португалия), ABF - Arbeternas bildningsförbund The Workers Educational Association of Sweden (Швеция), Runö Folkhögskola (Швеция), Lancaster University (Обединено Кралство) и ЕTUI-REHS (Белгия) – асоцииран партньор.


Image


Общата цел на проекта е: да се създаде европейски синдикален модел за анализ на потребностите от обучение, който служи като средство за определяне на потребностите от нови умения и компетенции на синдикалните преподаватели и организатори.

Този модел включва следните елементи:
- Определяне и документиране на настоящите умения и компетенции, възможностите и средствата за обучение на базово и продължаващо/ последващо равнище на педагогическите умения и методите използвани от  синдикалните преподаватели;
- Проучване на новите и бъдещи потребности от обучение и образование на синдикалните преподаватели;
- Определяне на общи критерии и методи за идентифициране на потребността от обучение на синдикалните преподаватели
- Тестване на общите критерии и методи за определяне на потребността от обучение на синдикалните преподаватели;
- документ удостоверяващ настоящите умения и компетенции на синдикалните преподаватели, както и възможности и способности за обучението им на базово и последващо равнище по педагогика и методи, които те да използват при осъществяване на дейността си;
- Организиране и провеждане на международни семинари и работни срещи със синдикалните преподаватели, обучение на   преподавателите и мениджърите отговарящи за синдикалното обучение, с цел осъществяване на европейските синдикални критерии и методи за идентифициране на техните потребности от обучение и развитие на процеса за оценка на обучението, при условие, че то е успешно насочено към целевата група.

Целева група по проекта в краткосрочен аспект са синдикалните преподаватели и техните основни потребности, а дългосрочни бенефициенти са синдикалните организатори, синдикалните служителите с дългосрочна заетост и представителите, отговорни за стратегическото планиране на обучението в рамките на синдикатите.

Очаквани резултати: Добре обоснован и надежден модел за идентифициране на потребностите от обучение на синдикалните преподаватели, които могат да бъдат определени чрез методите и средствата  разработени по проекта.
Резултатите включват:
- Създаване на Европейски длъжностни характеристики за синдикалните преподаватели и разработване на дипломи
- Обезпечаване на модел за идентифициране на потребностите от обучение на синдикалните преподаватели. Целта е създаване на ефикасно средство за определяне на потребностите от обучение, в уверение, че образованието и обучението е насочено ефективно.

Моделът включва:
- Изследване и определяне на несъответствията в профила
- Трансформиране на потребностите от обучение в дейност по обучение
- Оценка на обучението

Продуктите и резултатите на проекта са:
1. Европейски длъжностни характеристики за синдикалните преподаватели и дипломи
2. Метод за изследване и определяне на несъответствията в профила на синдикалния преподавател в целевата група.
3. Средство за трансформиране на потребностите от обучение в дейност по обучение
4. Инструменти за оценка на обучението осъществено от синдикалните преподаватели
5. Наръчник с инструкции за извършване на анализ на потребностите.  
6. Средства и методи предоставени в Интернет  
7. Доклад за оценка съответстващ на плана за качествено управление на проекта
8. Разпространение и използване не резултатите съгласно плана.

Обезпечаването на всички тези елементи ще допринесе за значителни политически изводи за развиване на разширена и гъвкава Европейска учебна програма и организиране и разработване на подходящи Европейски програми за обучение, както и за създаване на предпоставка за изграждането на по-силни връзки между националните и европейските системи за синдикално.