Проект "Система за синдикално обучение за развитие на капацитета"

През м. януари 2005 година започна изпълнението на проекта „Система за синдикално обучение за развитие на капацитета”, Подпроект „”Синдикално обучение”, координиран от  Синдикалния Институт за сътрудничество и развитие (ISCOD) към Генералната Конфедерация на Труда (UGT), Испания и финансиран от Испанската Агенция за Международно Сътрудничество (AECI) с три годишен срок на изпълнение – до края на 2007 година.
Целите на проекта са укрепване капацитета на  Конфедерацията на Независимите Синдикати в България /КНСБ/ като организация, представляваща интересите на голяма част от работниците и служителите в България, и улесняване на тяхното включване в новите процеси на разширяване на Европа.

1.02.2005 – 31.12.2007

Image  Image Image

През м. януари 2005 година започна изпълнението на проекта „Система за синдикално обучение за развитие на капацитета”, Подпроект „”Синдикално обучение”, координиран от Синдикалния Институт за сътрудничество и развитие (ISCOD) към Генералната Конфедерация на Труда (UGT), Испания и финансиран от Испанската Агенция за Международно Сътрудничество (AECI) с три годишен срок на изпълнение – до края на 2007 година.

Целите на проекта са укрепване капацитета на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България /КНСБ/ като организация, представляваща интересите на голяма част от работниците и служителите в България, и улесняване на тяхното включване в новите процеси на разширяване на Европа.

Специфичните цели на проекта са:

-принос към социалния диалог в България

-укрепване капацитета на Конфедерацията като представител на работниците и служителите и разширяване на бъдещото интегриране в европейските структури

-развитие на вътрешния капацитет на КНСБ

-укрепване ролята на КНСБ в процеса на колективно договаряне

-разширяване на членството в КНСБ чрез нови стратегии за привличане на нови синдикални членове

-популяризиране на европейския социален модел и европейските политики и практики

За постигане на определените конкретни цели бяха изработени подробни годишни планове за действие, базирани на конкретни дейности, индикатори и резултати като бяха взети предвид специфичните нужди на Конфедерацията и анализите на текущата социално-икономическа ситуация в страната.

Основните дейности включват различни обучения, работни срещи, семинари, конференции, целящи укрепването на капацитета на синдикалните служители и активисти, в това число:

-курсове за езиково обучение по испански – първо, второ и трето ниво

-компютърни курсове с над 100 участници, 25 от които получиха международен сертификат ITCard

-обучения за изграждане на презентационни умения

-обучение по международна комуникация

-поредица от курсове по управление на проекти, в рамките на които взеха участие над 200 синдикални активисти от структурите на КНСБ

-4 семинара по колективно договаряне на национално, регионално и браншово ниво с участието на 180 синдикални представители

-Национална конференция по колективно трудово договаряне

-2 работни срещи по финансово планиране с участието на 98 синдикални експерти

-2 работни срещи по финансов контрол и одитиране с участието на 89 синдикални експерти

-2 работни срещи по повишаване на ефективността с участието на 135 синдикални експерти и активисти

-работна среща по работническо представителство с участието на външен експерт (ISCOD) в рамките на дейностите за техническо подпомагане

-работна среща по синдикализация (организиране и мотивиране) с участието на външен експерт (ISCOD) в рамките на дейностите за техническо подпомагане

-работни срещи по синдикализация в приоритетните отрасли/браншове и целеви групи

-Международна конференция “България в трудова Европа”, включваща: свободно движение на работници, превенция на социален дъмпинг и социална защита, проведена в навечерието на VІ-ия Конгреса на КНСБ

Разработване на материали, стратегии и насоки за действие

-Стратегия за кариерно развитие

-Наръчник за компетенциите, функциите и длъжностните характеристики

-Наръчник по комуникационни стратегии

-Насоки за вътрешните и външни комуникации

-Наръчници, брошури и рекламни материали, свързани с популяризиране имиджа на организацията и привличане на нови синдикални членове (‘Наръчник на синдикалиста’; брошури: ‘Твоите човешки права’, ‘Твоите синдикални права’, ‘Твоите социални права’ и ‘Твоите трудови права’

Разработване и въвеждане в действие на настоящата Интернет страница на КНСБ