Проект 07-23-162-С "Знаещи и можещи партньори"

Image 

Конфедерацията на независимите синдикати в България изпълнява 18-месечен проект по Оперативна програма «Административен капацитет», процедура „Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система”, приоритетна ос II. Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.3. Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество, бюджетна линия BG051PO002/07/2.3-01 на стойност 391 154,80 лева.

Общата цел на проекта е: постигане на по-ефективно и резултатно сътрудничество на национално представителната организация на работниците и служителите – КНСБ с администрацията и бизнеса на национално, браншово, регионално и общинско ниво чрез повишаване на административния капацитет, на качеството на управление на човешките ресурси, създаване на експертни мрежи, усъвършенстване на дейността на Информационния център за фундаментални права по свободно движение на работници в ЕС, разработване и публикуване на материали, специализирано обучение на 500 синдикални активисти, кампания за информация и публичност, управление на проекта според изискванията на Оперативна програма «Административен капацитет».

Целева група са 500 синдикални активисти, от които 50% жени и младежи

Какви са специфичните цели, дейности и очаквани резултати?

 • Повишаване на административния капацитет и ефективността на управление на персонала чрез създаване на Система за управление на човешките ресурси, която обхваща подбор, обучение, сертифициране, оценка, заплащане и кариерно развитие, както и на база данни за резервни кадри в КНСБ. Тази дейност ще подпомогне формирането на компетентни партньори за постигане на по-ефективно и резултатно сътрудничество с администрацията и бизнеса в процеса на разработване и изпълнение на националните и европейските политики. Базата данни ще гарантира приемственост и устойчиво развитие на организацията.
 • Повишаване качеството на управление на труда чрез разработване и въвеждане на Електронна система за документооборот и управление на работните процеси за осъществяване на синдикални политики и партньорство. Системата ще  модернизира процеса на възлагане на стратегически и оперативни задачи, ще осигури ефективен мониторинг на етапа на изпълнение, контрол по изпълнение на решенията и повишаване на отговорността за взаимна информираност. Тя ще оптимизира обмяната на своевременна информация в системата на КНСБ и активното включване в процесите на координация и консултация с администрацията и останалите партньори.
 • Утвърждаване на професионализма в системата на КНСБ чрез създаване на 4 Специализирани експертни мрежи, които ще синтезират актуална информация по своя предмет на дейност и ще генерират новаторски идеи по следните социални теми:
 • Трудови, социално-осигурителни и синдикални права и разрешаване на индивидуални и колективни трудови спорове
 • Колективно трудово договаряне, информиране и консултиране
 • Разработване и консултиране на проекти
 • Координиране на работата с млади хора
 • За своевременна реакция на очакваните промени в политиката на Европейската комисия по регулацията на индустриалните отношения ще бъде разработена Стратегия за развитие и регулиране на индустриалните отношения, която ще бъде представена и обсъдена на тристранна конференция с участието на всички заинтересовани страни.
 • Европейското членство на България засилва процесите на свободно движение на работници към страни членки на ЕС. За подобряване информираността на обществото се предвижда разширяване и усъвършенстване на дейността на Информационния център за фундаментални права към КНСБ чрез провеждане на работни срещи със синдикални експерти, доклад за възможностите за създаване на Интеррегионални съвети България – Гърция и/или България – Румъния, подписване на протоколи за сътрудничество и за взаимно признаване на синдикално членство и консултиране на 200 българи по свободно движение на работници.
 • За постигане на целите на Лисабонската стратегия във връзка с качеството на човешките ресурси ще бъдат разработени и публикувани 11 комплекти класически и/или интерактивни учебни, информационни и фактологични материали по ключови социални теми като: трудови, социално-осигурителни и синдикални права;  колективно договаряне, преодоляване на конфликти, информиране и консултиране;   партньорство, диалог, техники за преговаряне; комуникационни, презентационни умения и работа в екип; свободно движение на работници, както и комплекти материали по английски, френски, немски и испански език за синдикалисти и др.
 • Специализирано обучение на 500 синдикални активисти, експертни и преподавателски екипи на КНСБ на национално, регионално, общинско, браншово и фирмено равнище, от които поне 50% жени и младежи за:
 1. Ползване на въведената Електронна система за документооборот и управление на работните процеси
 2. Осъществяване на ефективен мониторинг на прилаганите политики и законодателство
 3. Участие в процесите на колективно трудово договаряне
 4. Преодоляване на конфликти
 5. Обучаващи по информиране и консултиране
 6. Обучаващи по управление на проекти
 7. Овладяване на чужд език за синдикалисти
 8. Развитие на комуникационни и презентационни умения и работа в екип
 9. Познаване на трудовите, социално-осигурителни и синдикални права (поощряване участието на младежи и жени)
 10. Работа с информационни и комуникационни технологии
 11. Усъвършенстване на счетоводната отчетност и финансовия контрол в системата на КНСБ
 12. Повишаване на квалификацията и подпомагане на кариерното развитие на щатните служители в централата на КНСБ чрез участие в специализирани курсове и обучения съобразно спецификата на тяхната дейност
 13. Свободно движение на работници в ЕС и др.

Инвестирането в човешките ресурси ще повиши капацитета на организацията за професионално участие в процесите на двустранно и тристранно партньорство и диалог.

 • Организиране на кампания за информация и публичност на проекта чрез усъвършенстване и поддържане на Интернет страница на КНСБ, създаване на социален уеб-портал, публикуване на 6 информационни материали, провеждане на 4 целеви пресконференции, изработване, публикуване/излъчване на информационен клип, тристранна и заключителна конференции.
 • Управление на проекта според изискванията на Оперативна програма «Административен капацитет», катосъблюдава хоризонталните политики за равенство между половете и липса на дискриминация, иновация и правене на политики, партньорство и устойчиво развитие, прозрачност на усвояване на средствата от Европейските фондове.