Проект "Знаещи и можещи партньори"

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ № 07-23-162

Приоритетна ос

II. Управление на човешките ресурси

Подприоритет

2.3. Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество

Бюджетна линия

BG051PO002/07/2.3-01

Наименование на бенефициента

Конфедерация на независимите синдикати в България

Наименование на проекта

Знаещи и можещи партньори

Място на изпълнение

България

Обща стойност на проекта

391 154,80 лв.

Период за изпълнение

18 месеца

Партньор(и)

Н/П

Обща(и) цел(и)

Постигане на по-ефективно и резултатно сътрудничество с администрацията и бизнеса на национално, браншово, регионално и общинско ниво чрез повишаване на административния капацитет, на качеството на управление на човешките ресурси, създаване на експертни мрежи, усъвършенстване на дейността на Информационния център за фундаментални права по свободно движение на работници в ЕС, разработване и публикуване на материали, специализирано обучение на 500 синдикални активисти, кампания за информация и публичност, управление на проекта според изискванията на ОПАК

Специфични цели

1.      Повишаване на административния капацитет и ефективността на управление на персонала чрез създаване на Система за управление на човешките ресурси и на база данни за резервни кадри в КНСБ

2.      Повишаване качеството на управление на труда чрез разработване и въвеждане на Електронна система за документооборот и управление на работните процеси за осъществяване на синдикални политики и партньорство

3.      Създаване на 4 специализирани експертни мрежи за:

  • Трудови, социално-осигурителни и синдикални права и разрешаване на индивидуални и колективни трудови спорове
  • Колективно трудово договаряне, информиране и консултиране
  • Разработване и консултиране на проекти
  • Координиране на работата с млади хора

4.      Разработване и публикуване на Стратегия на КНСБ за развитие и регулиране на индустриалните отношения

5.      Разширяване и усъвършенстване на дейността на Информационния център за фундаментални права при свободното движение на работници в ЕС чрез обмяна на опит и добри практики

6.      Разработване и публикуване на 11 комплекти класически и/или интерактивни учебни, информационни и фактологични материали

7.      Обучение на 500 синдикални активисти

8.      Организиране на кампания за информация и публичност

9.      Управление на проекта според изискванията на ОПАК

 

Целева(и) група(и)

500 синдикални активисти, от които 50% жени и младежи

Очаквани резултати

§         Създадена и въведена в действие Система за управление на човешките ресурси и на база данни за резервни кадри

§         Разработена и въведена в действие Електронна система за документооборот и управление на работните процеси

§         Изградени 4 Специализирани експертни мрежи

§         Разработена и публикувана Стратегия на КНСБ за развитие и регулиране на индустриалните отношения

§         Разширен и усъвършенстван Информационен център за фундаментални права при свободно движение на работници чрез проведени работни срещи с чуждестранни синдикални експерти, доклад за възможностите за създаване на Интеррегионални съвети България – Гърция и/или България – Румъния, подписани протоколи за сътрудничество и за взаимно признаване на синдикално членство, консултирани 200 българи по свободно движение на работници

§         Разработени и публикувани 11 комплекти класически и/или интерактивни учебни, информационни и фактологични материали

§         Обучени 500 синдикални активисти на национално, регионални, общински, браншови и фирмени равнище, от които поне 50% жени и младежи.

§         Осигурена информация и публичност на проекта чрез усъвършенствана и поддържана Интернет страница на КНСБ, създаден социален уеб-портал , публикувани 6 информационни материали , проведени 4 целеви пресконференции, изработен, публикуван/излъчен информационен клип, тристранна и заключителна конференции

·        Добре управляван проект според изискванията на ОПАК

 

Основни дейности

1. Разработване и въвеждане на Система за управление на човешките ресурси и на база данни за резервни кадри

2. Разработване и въвеждане на Електронна система за документооборот и управление на работните процеси за осъществяване на синдикални политики и партньорството

3. Създаване на Специализирани мрежи от синдикални експерти и активисти за:

3.1. Консултиране и закрила на трудови, социално-осигурителни и синдикални права, разрешаване на индивидуални и колективни трудови спорове

3.2. Колективно трудово договаряне, информиране и консултиране

3.3. Разработване и консултиране на проекти

3.4. Младежка политика

4. Разработване и публикуване на Стратегия на КНСБ за развитие и регулиране на индустриалните отношения

5. Разширяване и усъвършенстване на дейността на Информационния център за фундаментални права при свободното движение на работници в ЕС чрез обмяна на опит и добри практики

6. Разработване и публикуване на комплекти класически и/или интерактивни учебни, фактологични и информационни материали

7. Специализирано обучение на синдикални активисти от КНСБ за:

7.1. Ползване на въведената Електронна система за документооборот и управление на работните процеси

7.2. Осъществяване на ефективен мониторинг на прилаганите политики и законодателство

7.3. Участие в процесите на колективно трудово договаряне

7.4. Преодоляване на конфликти

7.5. Обучаващи по информиране и консултиране

7.6. Обучаващи по управление на проекти

7.7. Овладяване на чужд език за синдикалисти

7.8. Развитие на комуникационни и презентационни умения и работа в екип

7.9. Познаване на трудовите, социално-осигурителни и синдикални права (поощряване участието на младежи и жени)

7.10. Работа с информационни и комуникационни технологии

7.11. Усъвършенстване на счетоводната отчетност и финансовия контрол в системата на КНСБ

7.12. Повишаване на квалификацията и подпомагане на кариерното развитие на щатните служители в централата на КНСБ чрез участие в специализирани курсове и обучения съобразно спецификата на тяхната дейност

7.13. Свободно движение на работници в ЕС и др.

8. Дейности за информация и публичност

9. Управление на проекта според изискванията на ОПАК

16.03.2009 г.
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Пояснителен документ по чл. 15, ал. 1


09.02.2009 г.
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Пояснителен документ по чл. 15, ал. 1


16.06.2008 г.
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Пояснителен документ по чл. 15, ал. 1