Участие на синдикатите в миграционните потоци

Още един аспект в работата на синдикатите за изпълнение на целите от Лисабонската стратегия – интеркултурното учене

От Валентина Васильонова
технически менажер на Информационния офис, София

Разширяваща се и обединена Европа, гарантираща принципа на многообразието в своята Харта на фундаменталните права е изправена пред разнообразни интеркултурни предизвикателства.
Глобалното измерение на икономическия, социалния и политически живот става все по-важно днес. Свидетели сме на внушителна миграция на хора в световен мащаб, включително и на нарастващия брой мигранти с различен произход, които избират да живеят и работят в Европа. През последните 15-20 години все повече общности се превръщат в мултикултурни, а значението и достойнството на интеркултурните компетенции за европейските граждани като възможност за включването им в обществения живот и политическото развитие се премълчават. В същото време сме свидетели на нарастваща популярност на десни екстремистки партии и движения в почти всички европейски страни. Тези тенденции са причина за превръщане на концепцията за интеркултурно учене в най-приоритетния и жизнено важен аспект на ученето през целия живот. С приемане на резолюцията „Да превърнем Европа в пространство на ученето през целия живот” през ноември 2001 г. Европейската комисия си постави амбициозна програма, в рамките на която ученето през целия живот е жизнено важно за всеки гражданин на Европа. Тази резолюция настоява за интегриране на мултикултурните компетенции в процеса на учене на всички, занимаващи се с обучение на възрастни.
КНСБ е най-голямата организация, широко отворена към проблемите на гражданското общество, към всички демократични структури за създаване на мрежа от гъвкави и динамични обединения за решаване на конкретни проблеми. В програмата си 2007-2013 г. , приета на Шестия редовен конгрес, тя препотвърди приоритетите си за борба с бедността и социалното изключване, за образование и обучение, като инвестиция в бъдещето и успеха на гражданите, за разширяване ролята на синдиката в развитието на демократичните ценности и просперитета на обществото, за гарантиране на политическите свободи и защита правата на работното място, да защитава националната идентичност и общоевропейските интереси в глобалното обществено развитие и т.н.
Примери на изпълнение на тези приоритети в Програмата на КНСБ са участието на Конфедерацията в различни проекти и инициативи, фокусирани върху различни и често на пръв поглед несиндикални дейности. Ето и повече информация за водещите проекти в тази област от последните месеци:

През февруари 2006 г. стартира 3-годишен проект, финансиран по програма “Сократ“ на Европейската комисия, който ще завърши през 2008 г. Този проект е наследник на предишен 3-годишен проект в рамките на същата програма - “Европейска мрежа за междукултурно учене NILE” (2003 г. - 2005 г.), включващ 17 организации от 14 европейски страни, сред които и Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Мрежата за междукултурно учене NILE се координира от Института за международно сътрудничество на немската асоциация за образование на възрастни, със седалище в Бон.
ХII Конференция на Немските Народни Университети, която се проведе на 6.05.2006 г. бе посветена на 30 годишнината на организацията, на обучението на възрастни в контекста на ученето през целия живот и неговата значимост за структуриране на бъдещето на Европа и света.
В конференцията участваха над 1 800 гости, представители на партньорски на Немските Народни Университети организации от 63 страни от всички региони на света. Форумът бе почетен от г-н Ян Фигел, комисар по образованието, културата и езиковото многообразие в Европейската комисия, проф. д-р Пол Беланже, президент на международния съвет по образование на възрастни и още много други видни гости.
Участието на КНСБ в тази конференция допринесе за укрепване връзките между КНСБ и ННУ, както и за утвърждаване ролята на Конфедерацията в тази общност като значим и надежден партньор.
Духът на културното многообразие на мрежата за междукултурно учене се усещаше не само в работните сесии, но и по време на разнообразната програма, изпълнена с литературни четения, музикални събития, посещения в различни партньорски институции, организирана за участниците.
През следващите три години партньорите от мрежата, разпределени в различни тематични групи ще дискутират различни въпроси, отнасящи се към междукултурното учене в областта на обучението на възрастни. Сред ключовите теми са:
Методология, използвана в групи от обучаеми със смесен етнически беграунд
Как да подобрим взаимовръзката между преподаватели на възрастни и медиите
“Отваряне” на институциите към междукултурното учене
Поощряване на добрите практики в тази област чрез визуализацията им (изработване на DVD е един от конкретните резултати от проектните дейности) и пр.

По-вече информация за NILE може да намерите на интернет страницата: www.intercultural-learning.net

В периода 28 февруари – 2 март 2007г. в гр. Аликанте, Испания се проведе международна конференция на тема „Миграцията и интеграцията в рамките на ЕС”, организирана от Общата конфедерация на труда - Валенсия (UGT), Испания.
Участието на представители на КНСБ в тази конференция бе само един от резултатите на двустранния едногодишен проект „Участие на синдикатите в миграционните потоци” 2006-2007 г. между нашата Конфедерация и Синдикалния институт за сътрудничество и развитие ISCOD към Общата конфедерация на труда в Испания,UGT. Проектът се фокусира върху ефективното участие на синдикатите в процеса на управление на миграционните потоци на български работници в Испания, въздействие на синдикатите върху миграционната политика и укрепване на взаимното сътрудничество и синдикалната солидарност между КНСБ и ОКТ.

Основна цел на конференцията бе да предизвика обществен дебат относно проблемите на миграцията и интеграцията в общоевропейски план, особено преди конгреса на ЕКП през май в Севиля. Тази конференция допринесе за:
анализиране различните измерения на миграцията и миграционната политика, както и практическия опит от социалните политики, провеждани в отделните страни от южната част на ЕС (Испания, Франция и Италия)
изследване и анализ на синдикалната перспектива на феномена миграция, социално-политическия и икономически контекст, както и последиците от миграцията за страните, генериращи миграционни потоци към Испания, Франция и Италия, а именно: страните от районите Магреб и Субсахара на Африка и Източна Европа.
Засилване на връзките между КНСБ и UGT и иницииране на транс-регионални и дейности в различни области от общ интерес.

Във встъпителното си слово г-н Рафаел Монтеро, генерален секретар на UGT – Валенсия изрази загрижеността на синдикатите по многоизмерността на емиграцията и подчерта ангажиментите на UGT за защита правата на легално работещите емигранти. Той недвусмислено подчерта позицията на синдиката относно нелегалната емиграция (ОКТ не застава зад призива „Документи за всички!”, но казва „Равни права за всички легални работници!”) и необходимостта от повече солидарност в борбата с нея, както в страната – приемник, така и със страните, емитиращи емигрантски потоци.
Г-н Хосе Хоакин Рипол, председател на местния парламент в Аликанте говори за важността на прилагане на превантивни мерки срещу социалната изолация, поддържане системата на социално осигуряване в страната и работата със самите емигранти. Той още веднъж подчерта, че емиграцията е глобален проблем, който причинява проблеми на местно ниво, от които страдат всички граждани.
Г-жа Ана Мария Коррал Хуан, конфедерален отговарящ в департамент „Миграция” на UGT говори за деликатния баланс между имиграцията и социалната позиция на синдикатите за ситуацията на пазара на труда в Испания и конфедреалната политика по този въпрос.
Приоритет на департамент „Миграция” на UGT за периода 2007-20013 г. ще е укрепване и развиване на нови международни информационни центрове – от една страна за подбор на работници и от друга – за бизнеса.
Направен бе преглед на отделните примери на добра практика, в опит да се извлекат общите черти и да се изведе модел за работа, така че да се изпълнят политическите решения за повишаване информираността на гражданите, намаляване на миграционния натиск върху Испания и превенция на заетостта в сивата икономика.
По време на дискусията към представителите на КНСБ бяха отправени редица въпроси, свързани с дейността на българските синдикати по миграционните въпроси. Интересът към позицията на страната, генерираща емигранти в Испания бе подчертано висок. Колегите приветстваха усилията на българските синдикати в тази област, благодариха за добрата работа досега и ни пожелаха постоянство и в бъдеще. Бе изразено съгласие от необходимостта от съвместни проекти не само в областта на миграционните въпроси, но и други области от общ интерес.
В заключение участниците в кръглата маса подчертаха необходимостта от:
Укрепване на работата на мрежата от информационни центрове в и извън Испания
Работа в областта на имиграцията и съвместното сътрудничество и развитие отчитайки социалната реалност – културен и социален беграунд на мигрантите, с оглед на по-пълното им интегриране в приемащото ги общество, запазване и засилване значението на семейните и общностните ценности
Мултиплициране на постигнатите резултати с оглед подобряване качеството на живот
Близко сътрудничество със синдикатите в страните-излъчващи миграционни потоци.

По покана на КАРИТАС – България на организирана конференция за участници в посещение, с цел обмяна на опит на 10 май 2007г. представители на КНСБ представиха 3 проекта, свързани с мигрантски общности и интекултурно учене, в които КНСБ участва. „IMWI – междукултурни инициативи за жени мигрантки”, финансиран по програма Грунтвиг/Сократ на ЕК, VETNEUN – професионално обучение за мигранти извън ЕС, финансиран по програма Леонардо да Винчи, NILE мрежа за интеркултурно учене в Европа, (Грунтвиг/Сократ) и „Участие на синдикатите в миграционните потоци” (UGT/ISCOD).
Гост на конференцията бе и г-н Феликс, Янос, координатор на проекта „Участие на синдикатите в миграционните потоци” (UGT/ISCOD) от страна на ISCOD.
По време на конференцията бе направен преглед на законодателството в областта на чужденците и търсещите убежище в България, както и на дейността на организациите, работещи с тази целева група. След обсъждането единодушно бе изразено мнение, че проблематиката в областта на мигрантите и бежанците, трябва да бъде обсъждана и решавана върху широка гражданска платформа с участието на всички заинтересовани страни и най-вече чрез въвеждане на различни мерки за повишаване информираността и знанията на обществото в областта на интеркултурното общуване и активното включване на всички граждани, разработване на механизми за доброволческата дейност и пр.
КНСБ, като най-голямата неправителствена широкопредставителна и социално чувствителна организация разполага с капацитета и волята за привеждането им в действие. Още повече, че 2008 година е годината на интеркултурното учене за Европа. Заедно можем я изживеем многообразна, разнолика, интересна и полезна! Защото сме единни в многообразието.