Европейска мрежа за междукултурно учене - NILE

http://www.intercultural-learning.net  
 
В периода от 3 – 6.05 2006 г. в Берлин се проведе ХII Конференция на Немските Народни Университети, посветена на 30 годишнината на организацията, на обучението на възрастни в контекста на ученето през целия живот и неговата значимост за структуриране на бъдещето на Европа и света.
В конференцията взеха участие над 1 800 гости, представители на партньорски на Немските Народни Университети организации от 63 страни от всички региони на света. Форума бе почетен от г-жа Д-р Анете Шаван, министър на образованието и науката, г-н Яан Фигел, комисар по образованието, културата и езиковото многообразие в Европейската комисия, проф. д-р Пол Беланже, президент на международния съвет по образование на възрастни и още много други видни гости.
Конференцията бе открита от г-жа Проф. Д-р Рита Зюсмунд, президент на ННУ, която приветства участниците и говори за значимостта на ученето през целия живот в контекста на глобализиращия се свят, европейската интеграция и междукултурното учене, като средство за засилване на интеграционните процеси в обществото.
В рамките на конференцията участвах в работна среща по проекта “NILE - Европейска мрежа за междукултурно учене”, в който КНСБ е вече утвърден партньор, а аз лично отговарям за изпълнението му в България и координирам работна под-група, в рамките на партньорската мрежа.
Беше направен преглед на работата ни до тук и разпределяне на работни задачи за периода до следващата работна среща ( 22 –26 ноември 2006г), когато приключва първата основна проектна дейност. Партньорите обсъдихме идеи за по-нататъшно сътрудничество в рамките и на други европейски финансиращи програми, което ще доведе до заздравяване на връзките между гражданските организации, издигане ролята на гражданското общество и солидарност на национално и европейско ниво, в съответствие с целите на ЕС и в отговор на предизвикателствата, които глобализацията и общия пазар поставят пред нас.
Участието на представител на КНСБ в тази конференция допринесе за укрепване връзките между КНСБ и ННУ, както и за утвърждаване ролята на КНСБ в тази общност.