"Поощряване ученето през целия живот сред бежански и имигрантски общности в Европа" - PACE Project

 
www.pace-project.info  
 
Цели на проекта:

 • Проучване потребностите от обучение на бежански и имигрантски общности в страните от партньорската мрежа
 • Осигуряване на по-пълно участие в гражданското общество
 • Осигуряване на по-ефективен достъп и реализация на пазара на труда


Продължителност на проекта: 24 месеца, 1.10.2001 – 30. 09. 2003 г.

Партньори:

 • WEA - Асоциация за работническо обучение, Великобритания
 • DAG - Синдикат на държавните служители, Германия
 • C & L - "Култура и свобода", Франция
 • UGT - Обща конфедерация на трудещите се, Португалия
 • CITUB - Конфедерация на независимите синдикати в България
 • MSzOSz - Национална конфедерация на унгарските синдикати


Роля на КНСБ: Проучване на развитието на мрежата
КНСБ координира дейностите по проучване на наличната информация, проекти и практики за развитие на мрежа със обхват:

 • организации-партньори по проекта
 • страни-партньори по проекта
 • организации-членки на Euro-WEA
 • други европейски организации и мрежи
 • мрежа на мениджърите по проекти и преподавателите
 • мрежа на бежански и имигрантски общности.


Ресултати:

 • Eвропейска програма за обучение на преподаватели на възастни, работещи с бежанци и мигранти
 • Наръчник за преподавтеля, работещ с тази програма, прежеден на езиците на партньорите
 • Национален доклад за потербностите от обучение сред целевите групи във всяка една от страните на партньорските организации.