Проект "Система за синдикално обучение за развитие на капацитета”, Подпроект: "Синдикално обучение"

Синдикален институт за сътрудничество за развитие, ISCOD   
http://www.ugt.es/iscod  
 
Настоящият проект цели укрепване на капацитета на КНСБ да действа като организация, представляваща интересите на голяма част от работниците в България и да улесни тяхното включване в новите процеси на разширяване на Европа.
Действията, които ще се реализират, включват:

  • 3 курса за кадрите на КНСБ по умения за социална и международна комуникация (3 х 20 участници във всеки):

- 3 курса по социални умения
- 3 курса по международни комуникации

  • 8 курса за кадрите на КНСБ по управление на проекти (20 участници във всеки)
  • 3 работни срещи за кадрите на КНСБ (60 участници във всяка):

- Финансово планиране
- Повишаване на ефективността
- Финансов контрол и одит

  • Изследване и публикация “Социални и трудови условия в България”
  • Мониторинг и координация на процесите на колективно договаряне на национално, браншово и фирмено равнище, включително 9 обучения на преподаватели по колективно договаряне (20 участници във всеки):

- 3 курса на национално равнище
- 3 курса на браншово равнище
- 3 курса на фирмено равнище
и обмен на информация по отношение на българския и испанския модели на колективни преговори.

  • Стратегия за организиране и привличане на нови фокус групи (млади работници, жени и заети в неформалната икономика), включително 3 работни срещи (по една за всяка фокус група/ 20 участници) за разработване на такава стратегия и кампания за синдикализиране на нови членове.
  • Конференция “Европейска интеграция” (40 участници), включваща: свободно движение на работници, превенция на социален дъмпинг и социална защита.
  • Интернет страница за оповестяване на дейности, акции, кампании и резултати от проекти