КНСБ бе домакин на синдикален форум за „Превенция на неформалната икономика“

КНСБ домакинства курса на Европейския синдикален институт „Превенция на неформалната икономика“, който се проведе в Конгресен център „Глобус“ в София от 26 до 28 януари 2016 г. В интензивната работа се включиха синдикалисти от България, Испания, Литва, Македония, Малта, Словакия и Унгария. Във фокуса на вниманието беше Препоръка №204 на Международната организация на труда (МОТ) относно Прехода от неформална към формална икономика, приета на Международната конференция по труда (МКТ) на 12 юни 2015 г.

  • 01

Пламен Димитров– президент на КНСБ, който беше докладчик от страна на работниците и служителите по време на 104-та сесия на МКТ в Женева, изложи пред участниците комплексността на предизвикателствата, пораждани в днешния свят от неформалната икономика, обхващаща не по-малко от половината глобална трудова сила и повече от 90% от малките и микро икономически предприятия.

Той се спря на профила на неформалните работници, които в основната си част са: жени, млади хора и мигранти/бежанци, навлезли в неформалната икономика поради липса на достойни работни места и/или прагове за социална защита и недостатъчно ниво на уредби за социална защита (т.е. като стратегия за оцеляване). Така те остават изолирани от покритието на трудовото законодателство и биват лишени от защитата, която предлагат фундаменталните принципи и права на работното място и международните трудови стандарти. Най-често неформалните работници са с ниски заплати или не получават възнаграждение за труда си (т.е. нямат гарантиран поминък и устойчивост на работното място), лишени са от социално осигуряване, както и от здравословни и безопасни условия на труд. Повечето са слабо организирани в синдикати и не са представлявани в консултативните органи.

Едни от основните въпроси, които си задаваме са: Защо трябва да противодействаме на неформалната икономика и защо смятаме, че Препоръка 204 има стратегическо значение за заетостта и бъдещето на света на труда? Първо, както беше споменато по-горе, това е един негативен феномен, засягащ огромен брой хора в целия свят (почти половината от световната работна сила). Препоръка 204 способства извършването на прехода от неформална към формална икономика чрез гарантиране на права и достоен труд за всички. Чрез Препоръката се гарантира един процес на формализиране, който върви ръка за ръка с осигуряване сигурността на доходите, препитанието и предприемачеството на неформалните работници.

Приложението на препоръка 204 ще допринесе за благосъстоянието на обществото като цяло. От гледна точка на работниците и/или работодателите тя предлага подобрен достъп до правото на труд, социалната защита и достойните условия на труд, както и до представителство и национален политически диалог. За предприятията тя осигурява по-добър достъп до кредити и други производствени фактори, включително чрез обществени програми, разширен достъп до пазари, участие в обществени поръчки, достъп до внос и износ по официални канали, намаляване на корупцията, по-добро спазване на търговските договори и т.н. Приносът й за широката общественост се изразява в: разширяване на данъчната основа (увеличаване на обхвата на обществените дейности, намаляване на данъците, и по-голяма справедливост по отношение на приноса в държавния бюджет и ползите от политиките по преразпределение, увеличена ефективност и устойчивост на превантивните и компенсаторни мерки за справяне с риска, по-справедлива конкуренция на националните и международни пазари и по-голяма социална кохезия.

Препоръка 204 може да бъде разгледана още и като силен и практически политически инструмент за изпълнението на Дневния ред за устойчиво развитие (2030 SDG Agenda), особено на цел 8 „Насърчаване на устойчив, интелигентен и приобщаващ икономически растеж, пълна и качествена заетост и достоен труд за всички“ и подцел 8.3 „Насърчаване на политики, ориентирани към развитие, които подкрепят производствените дейности, създаването на достойни работни места, предприемачеството, креативността и иновациите и поощряване формализирането и растежа на малките, средни и микро предприятия, включително чрез достъп до финансови услуги“.

От синдикална гледна точка е важно, че Препоръка 204 е постигната чрез трипартитно споразумение и почти единодушно гласуване в рамките на МКТ. Препоръката сама по себе си е уникален инструмент, предоставящ на държавите от цял свят единно определение за това какво е “неформалната икономика” и кои са субектите в нея. Това е един уникален инструмент на МОТ, чрез който се: 

 

  • гарантира преход към формална икономика посредством интегрирана стратегия, набор от политики и координация между институциите;
  • насърчава последователността и координацията между широк набор от политически области;
  • налага един своеобразен подход, фокусиран върху правата на работното място и налагащ цялостна интегрирана политическа рамка, базирана върху Програмата за достоен труд;
  • утвърждава балансиран политически модел на прехода, залагащ на „стимули“, „мерки за изпълнение“ и „санкции“;
  • поставя акцент върху ролята на организациите на работниците и служителите и на работодателите при борбата с неформалната икономика;
  • насърчава синдикализма като движение, което олицетворява и канализира представителството на независимите работници, а това е важно и по отношение на колективното договаряне. Това се отнася за традиционната синдикална дейност, която се бори за достойни условия на труд за хората в трудово правоотношение.

 

Организациите на работниците и служителите от цял свят дадоха своя принос в процеса на приемане Препоръка 204. Сега, след приемането на инструмента, те отново са сред водещите страни по нейното приложение. Синдикатите играят важна роля за преодоляването на пропуските в представителството в сферата на неформалната икономика. Много синдикални организации вече насочват вниманието си към подобна дейност и тези усилия трябва да продължат в среда на ползотворен социален диалог.