Представяне на проекта „Ролята на индустриалните отношения в Европа 2020: от местните измерения до транснационалните действия.

Международният проект е с основен изпълнител Фондация „Марко Биаджи” - Университет в Модена и Реджо Емилия, Италия и партньори: ИССИ на КНСБ, Национален университет в Голуей, Ирландия, Университет в Тарту, Естония, Университет в Кастелон, Испания, физически лица от академичните среди от  Германия, Франция, Швеция, Италия и други. Той се осъществи между 01.12.2010 г. и 30.11. 2011 год. и беше финансиран по бюджетна линия на Европейската комисия-Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности»

 

Концепцията беше да се анализира състоянието на индустриалните отношения в контекста на Лисабонската стратегия и перспективите за развитие в следствие стратегията Европа 2020.  Анализирани бяха досегашната роля на транс-националните преговори и споразумения -между европейските социални партньори, споразуменията за многонационалните компании, в т.ч. и споразуменията  подписани от Европейските работнически съвети и други. Изследвани бяха механизмите за мотивация на социалните партньори на национално и европейско равнище и на работодателите и синдикатите от многонационалните компании да участват в транс-национални преговори и споразумения в контекста на осъществяване на европейските политики. Основният обект на изследването бяха индустриалните отношения в Уникредит груп, в т.ч. и дейността на Европейския работнически съвет.

Заключителната конференция за обобщаване и популяризиране на резултатите се проведе в София на 24 ноември 2011 год. , с участието на представители на представители на партньорите по проекта, основни членове на КНСБ, централата и ИССИ. Бяха поканени  и директорът по управлении ена човешките ресурси на Уникредит Булбанк-България,  председателят на Синдиката на служителите на Уникредит Булбанк и председателят на Федерацията на синдикатите от финансовия сектор, както и експерти от МТСП, представители на академичните среди и други.

Основният аспект на дискусиите беше транс-национализацията на индустриалните отношения-предпоставки и стимули, но също и последствия. Освен индустриалните отношения в Уникредит Групп, в т.ч. и Уникредит Булбанк, от някои от представителите на основни членове на КНСБ бяха показани и тенденции в индустриалните отношения в различни сектори в България- телекоммуникации, пивоварна индустрия, металуригия химическа промишленост и други. В заключение повечето от участниците стигнаха до извода, че радикалните промени в икономиката и трудовите отношения са голяма предизвикателство за синдикатите и те трябва да се променят съобразно новите транс-националните измерения.