Ролята на информирането и консултирането на работниците и служителите на национално и европейско ниво за подобряване на конкурентоспособността, увеличаване на заетостта и по-добро осъществяване на европейския социален модел „ИНФОРМИЯ II”

I. Въведение
Проектът INFORMIA II цели да направи последващ анализ на ролята на системите за информиране и консултиране и да разшири партньорството и обхвата от теми, които ще бъдат плод на изследване и анализ, да спомогне за обмен на опит и примери на добри практики сред страните-партньори, за да се подобри въздействието на структурите за работническо представителство и участие върху производителността, ефективността на корпоративното управление и конкурентоспособността, да се насърчи по-доброто осъществяване на европейския социален модел и да се стимулира прилагането на корпоративната социална отговорност в страните-партньори по проекта – България, Хърватска, Кипър, Ирландия, Италия и Великобритания.
По време на втората фаза на проекта (12 месеца юли-2011/юли 2012) ще бъде предприето последващо изследване на осъществяването на правата за информиране и консултиране в страните-партньори. Това изследване ще обогати и надгради предишното изследване, проведено в рамките на ИНФОМИЯ I, чрез анализ на наличната литература и информация за влиянието на дейностите, свързани с информиране, консултиране и участие върху процесите, посочени по-горе и в него ще бъдат сравнени практиките и резултатите в страните-партньори. Ще бъдат организирани три Европейски семинара/уъркшопове за дискусии, изследване на различни теми и обмен на опит. Като заключително мероприятие се предвижда провеждането на Европейска конференция. Резултатите и изводите от изследването и уъркшоповете ще бъдат обобщени и публикувани в Европейски сравнителен доклад за въздействието на процесите на информиране и консултиране върху производителността, конкурентоспособността и осъществяването на Европейския социален модел и се очаква да повлияят върху разработването на идеи и предложения за подобряване на националните политики, практики, координация и обмен на опит между социалните партньори на страните-участници и на законодателната рамка (европейска и национална) на национално ниво и ниво ЕС.

II. Цели на проекта
- Повишаване на капацитета, обмена на опит и знания на синдикатите и работническите представители (включително членове на ЕРС) и представителите на работодателите в страните-членки на ЕС и страните-кандидатки по отношение на въздействието на процесите на информиране, консултиране и работническо участие върху производителността, конкурентоспособността и подобряването на корпоративното управление;
- Повишаване на капацитета, обмена на опит и знания на синдикатите и работническите представители (включително членове на ЕРС) и представителите на работодателите в страните-членки на ЕС и страните-кандидатки по отношение на въздействието на процесите на информиране, консултиране и работническо участие върху по-доброто прилагане на Европейския социален модел;
- Изследване на въздействието на преработената директива за ЕРС за подобряване на информирането, консултирането и работническото участие като цяло (с акцент на национално ниво) и на връзките национални и Европейско нива в страните-членки и страните-кандидатки на ЕС;
- Сравняване на възможностите за въздействие на структурите за информиране и консултиране (включително ЕРС) върху икономическите и социални аспекти на ниво работно място и резултатите от това въздействие в страните с дълги традиции в пазарната икономика и тези, които започнаха да развиват пазарна икономика в последните 20 години;
- Изследване на въздействието на формите за информиране, консултиране и работническо участие, включително работнически съвети с право на участие, законоустановено представителство на ниво борд и други върху икономическите и социални теми и корпоративното управление и сравняването им с въздействието на процесите по информиране и консултиране в страните, в който няма представителство на ниво борд;
- Принос за разработване на предложения за промени и допълнения в националното законодателство на страните-партньори и в европейските директиви, свързани с информиране, консултиране и работническо участие, включително насърчаване на представителството на ниво борд и подобряване на връзките между участието на национално и европейско ниво.  

III. Очаквани резултати

1. Анализ на съществуващата литература, предишни анализи и изследвания, както и данни, свързани с информирането, консултирането и работническото участие;
2. Събрани и обработени данни на национално ниво за процесите, отбелязани в целите на проекта и подготвени национални доклади;
3. Организиране и провеждане на три Европейски семинари/уъркшопа за дискусии и обмен на опит по темите:
- Новите изисквания в преработената Директива за ЕРС за връзките между ЕРС и националните уредби по информиране и консултиране;
- Страните-членки, в които задължителните процедури по информиране и консултиране са нови или не са били традиционно част от трудовите взаимоотношения;
- Сравнение между ‘англо-саксонския’ конфликтен подход към трудовите взаимоотношения и как тези страни-членки са преминали към по-консенсусен подход и как страните-членки от ЦИЕ, характеризиращи се с планови икономики са преминали към пазарен подход и какво е било въздействието на системите за информиране и консултиране върху еволюцията на техните нови системи.
4. Разработване, публикуване и превод на всички езици на страните партньори на Европейски сравнителен доклад на базата на събирането на данни на национално ниво, изследването и обмена на опит и добри практики между партньорите по време на трите европейски уъркшопа;
5. Организиране и провеждане на Европейска заключителна конференция;
6. Подържане и подобряване на вече изградената мрежа (в рамките на INFORMIA I) за обмен на опит между страните-партньори и всички заинтересовани страни и участници в сферата на информиране, консултиране и работническо представителство.

VI. Партньори по проекта:
1. Българска стопанска камара
2. IRES – Институт за икономически и социални изследвания, Италия
3. ICTU (Ирландски синдикален конгрес)
4. Конфедерация на кипърските работници - SEK
5. UATUC (Съюз на автономните синдикати в Хърватска)
6. Royal Holloway University of London