Проект „Подобряване на процеса на информиране и консултиране на работното мясро за по добро работническо представителство в Европа” – ИНФОРМИЯ, VS/2009/0486

През декември 2009 година КНСБ стартира осъществяването на Проект „Подобряване на процеса на информиране и консултиране на работното мясро за по добро работническо представителство в Европа” – ИНФОРМИЯ, VS/2009/0486
Проектът ИНФОРМИЯ е първият проект по бюджетна линия „Информиране, консултиране и участие на представители на предприятия” 04.03.03.03 към ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности” на ЕК, с който КНСБ кандидатства и спечели като водеща организация.

Image

 Това се отчита като голям успех, защото от 29 проекта, спечелили финансиране по тази бюджетна линия само 5 са инициирани от национални конфедерации или национални федерации. Всички останали 24 одобрени проекта са на европейските синдикални федерации или европейски работодателски структури, в това число и международни и европейски образователни институции като Центъра за обучение на МОТ в Торино. Проектът ИНФОРМИЯ е едногодишен (подобно на всички проекти, финансирани по тази бюджетна линия) и ще бъде управляван и осъществяван съвместно от ИССИ и КНСБ в сътрудничество с 5 организации- партньори:
1. Българска стопанска камара
2. IRES – Институт за икономически и социални изследвания, Италия
3. ICTU (Ирландски синдикален конгрес)
4. Les Mondes du travail, Франция – НПО в областта на образование и изследователска дейност
5. UATUC (Съюз на автономните синдикати в Хърватска)
Основни цели на проекта са:
- Повишаване на капацитета, обмен на опит и знания между синдикати, синдикални институти, НПО, работодателски организации от страни-членки на ЕС и страни-кандидатки по основните теми, свързани с информиране и консултиране;
- Насърчаване на сътрудничеството и координацията между социалните партньори за по-добро осъществяване на механизмите за информиране и консултиране на работното място;
-  Подобряване на осъществяването на стандартите на ЕС за информиране, консултиране, правна рамка и практики на представителство на работното място; процеса на координация между информиране и консултиране и колективното договаряне на ниво предприятие;
- Принос за разработване на предложения за промени и допълнения в националното законодателство на страните-партньори и европейските директиви, свързани с информиране, консултиране и работническо участие;
- Принос за разширяване на обхвата на компаниите с 50 и повече служители, в които са изградени и се осъществяват на практика системите за информиране и консултиране.
За да бъдат осъществени тези основни цели се предвижда реализирането на редица основни дейности, а именно:
1. Провеждане на изследване във всяка страна- партньор на процеса на изграждане и функциониране на системи за информиране и консултиране в компании с 50 и повече служители, процесите на избор на работнически представители и представители в ЕРС и сравнителен анализ на базата на тези изследвания на системите за информиране и консултиране в страните-партньори по проекта;
2. Разработване на национални брошури и траннационален наръчник по информиране и консултиране на базата на проведените изследвания и обменът на опит и примери на добри практики между партньорите;
3. Организаиране и провеждане на национални работни срещи/семинари във всяка страна-партньор по проекта;
4. Организиране и провеждане на транснационална конференция в София с широко мецдународно участие за предствяне на резултатите от проведените изследвания и на разработените материали по проекта;
5. Изграждане на мрежа за обмен на опит (чрез изграждането на уеб-страница на проекта) между страните-партньори и всички заинтересувани страни и участници в областта на информиране, консултиране и работническо представителство.