Проект „Балансиране на семейния и трудовия живот: насърчаване на диалог за социално-икономическото въздействие от въвеждането на механизми за балансиране на семейния и трудов живот" – BILANCIA

КНСБ беше инициатор и координатор на проект „Балансиране на семейния и трудовия живот: насърчаване на диалог за социално-икономическото въздействие от въвеждането на механизми за балансиране на семейния и трудов живот" – BILANCIA, финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности”, Бюджетна линия 04.03.03.02 „Информиране и мерки за обучение за организации на работници и служители”(Ref. No: VS/2007/0375). Проектът беше едногодишен – стартира през октомври 2007 г. и приключи през ноември 2008 г.

 

Image

 
Партньори по проекта бяха: UGT Extremadura - Испания, Bfw - Германия, MSZOSZ -Унгария, IAL Piemonte - Италия, NSS Solidarnosc - Полша и CNS Cartel-Alfa -Румъния.
Проектът беше насочен към синдикални организации и структури на европейско, национално и регионално ниво, работодателски организации и структури, мениджмънт на компании и предприятия, образователни институции и не на последно място към работнически представители и членове на групи за водене на колективни преговори, които имат влияние (чрез механизмите за информиране, консултиране и договаряне) да поставят балансирането на семейния и трудовия живот в сърцевината на организационната или корпоративна култура и в стратегическите планове на компанията.
Основните цели на проекта BILANCIA бяха:
- да допринесе за осъществяване на политическите цели на ЕС и особено за Стратегията на европейските социални партньори, обявена в Рамката за действие за равенство между половете (март 2005г.)., в която подкрепата на балансирането на семейния и трудов живот е един от четирите приоритети;
- да насърчи социалния диалог в сферата на създаване на механизми за съвместяване на семейния и трудовия живот;
- да анализира социално-икономическото въздействие на стратегиите за балансиране на трудовия и семейния живот в страните-партньори по проекта и да предложи информационен и комуникационен инструментариум за насърчаване на осъществяването на мерки за балансиране на трудовия и семейния живот в европейските компании;
- да подпомогне за намаляване на различията в степента на осъществяване на мерки и стратегии за баланс на трудовия и семейния живот в страните от Източна и Западна¬ Европа;
- да осигури необходимите информационни материали, включително препоръки и насоки за европейските синдикати в тази сфера.
Проектът BILANCIA беше насочен основно към разработването на рамка за анализ на разход-печалба (приложим и за други държави), разработването на информационен и комуникационен инструментариум и подпомагането на европейските социални партньори в техния стремеж за поощряване на равенството между половете на пазара на труда и на работното място, за постигане на по-силна аргументация за въвеждане и осъществяване на мерки за балансиране на трудовия и семейния живот.
 Основните резултати, които проектът постигна:
• Събиране и обобщаване на информация за нивото на осъществяване на стратегиите за балансиране на трудовия и семейния живот в Европа;
• Провеждане на изследване и анализ на наличните документи в Европа (в страните-партньори по проекта), свързани със социално икономическия ефект от въвеждането на механизми за съвместяване на семейния и трудовия живот;
• Изграждане на аналитична рамка с общи индикатори за осъществяване на икономическа оценка на ефекта от въвеждане на механизми за  баланс на трудовия и семейния живот на ниво предприятие;
• Провеждане на национални семинари във всички страни-партньори по проекта;
• Разработване и публикуване на национални брошури (във всяка страна-партньор), съдържащи резултатите от проведеното изследване на разход-печалба на ниво предприятие и обобщена информация за правната рамка и реалното осъществяване на механизмите за съвместяване на трудовия и семейния живот;
• Разработване и публикуване на транснационален наръчник с описание на резултатите от транснационалното изследване, описание на аналитичната рамка и резултатите на партньорските организации. Наръчникът съдържа и заключения и препоръки за европейските синдикати за по-нататъшно насърчаване на въвеждането на механизми за съвместяване на трудовия и семейния живот в Европа;
• Организиране и провеждане на Международна конференция;
• Изграждане на мрежа за насърчаване на механизмите за съвместяване на трудовия и семейния живот, подкрепена от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).