Становище на КНСБ във връзка със законопроекта на Министерски съвет за изменение и допълнение на Кодекса на труда 2008 г.

Представеният законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда/2008г. е разработен в режим на експертно сътрудничество между социалните партньори. Оформилата се през последните десетина традиция за участие на социалните партньори в разработката на нормативни актове касаещи труда и разнообразните социалната въпроси бе спазена и при разработката на настоящият законопроект. В този смисъл според нас за пореден път бе спазено изискването на чл.2 КТ.

ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ относно социалното напрежение в ”Кремиковци” АД

Ръководството на КНСБ констатира с нарастваща тревога ескалиране на проблемите в “Кремиковци” АД, породени от неефективното му ръководене. Считаме за недопустимо и дългогодишното бездействие на заместник-министрите, членове на Управителния съвет, създаден от Министерски съвет за наблюдение на програмата за жизнеспособност на “Кремиковци” АД.

Позиция относно осигуряването на комплексна социална сигурност и защита на персонала в „АЕЦ Козлодуй” и във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Разбирането на Конфедерацията е, че провеждането на структурни промени наложени от икономически и пазарни реалности, или  по политически и други държавни съображения

Позиция на Координационния съвет на КНСБ за основни искания и действия на кнсб (2008 - 2009 г.) в рамките на Европейската кампания за справедливо и достойно заплащане на труда

Българският наемен работник продължава да е с най-нисък жизнен стандарт в Европа, защото със средна работна заплата около 20% от средно европейската трябва да се справя с ценови равнища от около 44% от средно европейските.

Относно Национално стратегия по миграция и интеграция 2008-2015г. и Годишен план за 2008 г. за изпълнение на Стратегията по миграция и интеграция

Стратегията по миграция и интеграция е документ с изключително национално значение. В дух на традиционен конструктивизъм КНСБ направи редица предложения и бележки за нейното изработване и подобрение.