Позиция на КНСБ за Договора за реформи от Лисабон

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящото гласуване в НС на Република България за ратифициране на Договора за реформи от Лисабон, ви информираме за
Позиция на ръководството на КНСБ

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящото гласуване в НС на Република България за ратифициране на Договора за реформи от Лисабон, ви информираме за
Позиция на ръководството на КНСБ
Още след подписването на Договора КНСБ винаги е изразявала своята категорична подкрепа на клаузите на Договора, утвърждаващи ЕС като организация на ценности и осигуряващи разширяването на правата на гражданите и техните възможности да влияят върху различните аспекти от европейската политика; подкрепя даването на юридическа сила на Хартата за фундаментални права на гражданите на ЕС, която има основна роля в договора.
Същевременно ръководството на КНСБ отчита със съжаление факта, че държавите-членки не намериха смелост чрез новия Договор да издигнат ролята на Социална Европа в епохата на глобализиращата се икономика и растяща роля на финансовия капитал. КНСБ смята, че е необходимо да се създаде обща европейска рамка за услугите от обществен интерес, както и след ратифицирането на Договора да се направи пълен преглед на механизмите и политиките на ЕС (на институционално и гражданско равнище) в контекста на глобализацията и разрастването на финансовите пазари.
КНСБ споделя разочарованието на ЕКП (Европейска конфедерация на профсъюзите) и националните синдикати от страните членки от недостатъчната роля на социалните партньори и социалния диалог в Договора, особено по отношение на социалната политика.
КНСБ призовава българския парламент да ратифицира новия Договор като се обръща към всички институции и граждани на Република България да го спазват, както и да спазват Хартата за фундаменталните права на гражданите на ЕС.
Ръководството на КНСБ смята, че е необходимо провеждането на координирана кампания за запознаване на гражданите с новия Договор и особено с Хартата за фундаментални права.

20.03.2008 г.