Активната почивка – цел на социалния диалог за градския транспорт

  • trans

На 27 октомври 2016 г. „Младежки форум 21 век“ проведе дискусионен форум на тема "Индустриални измерения на активната почивка чрез спорт и туризъм". Форумът бе организиран в рамките на проект "Активни в почивката, активни в труда", изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2016 г.

Основната цел бе да бъдат обсъдени индустриалните измерения на активната почивка, както и добрите практики за политики, насочени към подобряване на здравето на работещите в столицата, чрез спорт и туризъм.

Гости на събитието бяха Асен Марков заместник-министър на младежта и спорта, Радостина Раданова, директор "Младежки политики" към Министерството на младежта и спорта, Слав Монов, изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“, Цветомира Георгиева, координатор по програма Европа, Националния младежки форум, както и младежи, заети в сектора на транспорта на град София. По време на форума Тодор Капитанов от Сдружение "Младежки форум 21 век" разясни извършените дейности по проект "Активни в почивката, активни в труда".

Георги Георгиев, Младежки комитет към  СТСБ и секторен координатор в Младежки форум 21 век представи стратегическите насоки за активна почивка чрез туризъм и спорт на работещите в градския транспорт. Насоките бяха приети и публично оповестени и предстои да бъдат внесени за обсъждане в Съвета за социално сътрудничество към Столична община в изпълнение на Меморандума за сътрудничество от 2014 г.

Това бяха заключителните дейности по проект "Активни в почивката, активни в труда", който стартира с изготвяне на информационна листовка "Активни в почивката, активни в труда" и провеждане на информационна кампания "Бъди активен!", в която взеха участие 200 души транспортни работници от столицата и техните семейства. Цел на кампанията „Бъди активен” бе младите хора да повишат осведомеността и чувствителността на своите колеги за значението на активната почивка за тяхното здраве и качеството на труда им. Дейността по проекта продължи с организиране и провеждане на туристически поход на Витоша в Деня на транспортния работник 26 юни под мотото "Да пазим здравето и работоспособността на транспортните работници". Проведоха се също беседа и спортни игри за участниците от всички възрасти в крайната точка на похода. Това беше модел за активна почивка, достъпна за всеки.

Чрез всички тези дейности, както и чрез приетите насоки, сред които включване на активната почивка като редовна точка в социалния диалог за градския транспорт, разглеждането на мерките за активна почивка като начин за повишаване на привлекателността на градския транспорт за младите хора,  развиване на добри практики в насърчаването на спорта и туризма за транспортните работници и всички работещи и техните семейства в гр. София  и други. С това младите транспортни работници целят по-активна грижа за здравето си и това на децата си – новото поколение столичани, както и развиване на възможностите във и около столицата за активно възстановяване, за което получават пълната подкрепа на Столична община.


Предложение за стратегически насоки
от младежите, работещи в градския транспорт
към Столична община

Въз основа на подписания през 2014г. Меморандум и създаденото взаимодействие между младежите, работещи в градския транспорт на София и Столична община с цел развиване на социалния диалог между младежките общности и местните власти, Дискусионният форум, проведен на 27.10. прие и ще предложи следните насоки за бъдещи съвместни действия:
1. Включване на активната почивка като редовна точка в социалния диалог за градския транспорт.
2. Участие на младежки представител в преговорните екипи за колективно договаряне по въпроса за активната почивка.
3. Разглеждането на мерките за активна почивка като начин за повишаване на привлекателността на градския транспорт за младите хора.
4. Търсене на възможности за разширяване на тази дейност и чрез участие във външни проекти и програми.
5. Развиване на добри практики в насърчаването на спорта и туризма за транспортните работници и всички работещи и техните семейства в гр. София.
6. Устойчиво развиване на модела за активна рекреация чрез спорт и туризъм за работещите и техните семейства.

Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Съвета за социално сътрудничество на Столична община.