СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

За втори път в разстояние на два месеца (март и април 2010г.) Правителството инициира промени в Кодекса на труда(КТ) НСТС трябва да даде мнение. Впрочем за един кратък период от време, около 7 месеца (от началото на мандата на Правителството) вече има две влезли в сила изменения и допълнения в КТ ДВ.бр.103 от 2009 г., и, бр. 15 от 2010), от общо повече от 5 предложенията за изменения и допълнения (повечето дело на народни представители), като по-голямата част от тях не са били достатъчно обосновани и консенсусни, поради което не са предлагани за обсъждане в НС.