След решението на конституционния съд. Какво става с режима на ползване на отпуските?

Решение №12/11.11.2010г. на Конституционния съд по конституционно дело № 15 от 2010г. вече е факт. Какви са непосредствените последици от това решение върху режима на ползване на отпуските

В следващите редове правим кратък коментар предназначен да подпомогне синдикалния актив на КНСБ в разбирането на новите хипотези, които възникнаха след произнасянето на Конституционния съд по въпроса относно противоконституционността на чл. 176, ал.3, чл. 224, ал. 1  и § 3е от Кодекса на труда, както и по аналогичните разпоредби от Закона за държавния служител (чл. 59, ал. 5 / чл. 61, ал. 2 / § 8а).

Позиция по Решение № 12 от 11 ноември 2010 г. по Конституционно дело № 15 от 2010

УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
Чрез определения на Конституционния съд от 21 септември 2010г., по конституционно  дело  № 15/2010г. и № 16/2010г.,  Конфедерацията на независимите синдикати в България бе конституирана като страна по двете конституционни дела, чрез които Президентът на Република България и група народни представители искат обявяване  противоконституционността на § 8 (чл. 176, ал. 3); § 11 (чл. 224, ал. 1); § 20 (§ 3е); § 21 (чл. 59, ал. 5), § 21 (т.4, чл. 61, ал. 2); § 21 (т. 5, § 8а) от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 58 / 30.07.2010 г.).

Становище на КНСБ по мотивите на Президента на Република България, г-н Георги Първанов, за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от ЗИДКТ, приет от Народното събрание на 23 юни 2010г.

КНСБ приема с удовлетворение и съпричастност наложеното от Президента на Р България вето, с което ЗИДКТ, приет на 23 юни 2010г., се връща за ново обсъждане в Народното събрание.
В позицията на Президента ние виждаме отклик на вече изразената от нас позиция, обнародвана в електронната страница на КНСБ, където заедно със синдикалните братя от КТ „Подкрепа” отдавна сме дали нашето официално становище. В него ние заставаме зад позицията, че правната норма, която задължава в срок до 31.12.2011г. да бъдат ползвани всички натрупани до 2010 година отпуски е недемократична поради тази причина настояваме за нейното оттегляне.

ПОЗИЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ ЗА ОТПУСКИТЕ

   На 22 април 2010г. Правителството внесе в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. В законопроекта се съдържат три групи проблеми. Към две от тях, чрез които се дава „живот” на наскоро приетите със съгласие в НСТС антикризисни мерки и такива с общ характер, двата синдиката се отнесохме положително и подкрепихме.
    Правителството предлага и третата група от изменения и допълнения в КТ и в Закона за държавния служител, свързани с редовните платени годишни отпуски.
Предлаганите изменения засягат работещите по трудови правоотношения – 90% от работещите в България, включително  работещите в съдебната система, както и работещите в различните администрации по служебни правоотношения. От редицата текстове,  свързани с ползването на отпуските, най-антисоциално и антиработнически звучат онези от тях, чрез които натрупаните до 2010г. и неползвани платени годишни отпуски се ликвидират, т.е. целта е:
1.Да не бъдат ползвани реално за напред.

СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

ДО НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА     
ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

    Уважаеми господин председател на НСТС,
    Уважаеми дами и господа, членове НСТС,

За втори път в разстояние на два месеца (март и април 2010г.) Правителството инициира промени в Кодекса на труда(КТ) НСТС трябва да даде мнение. Впрочем за един кратък период от време, около 7 месеца (от началото на мандата на Правителството) вече има две влезли в сила изменения и допълнения в КТ ДВ.бр.103 от 2009 г., и, бр. 15 от 2010), от общо повече от 5 предложенията за изменения и допълнения (повечето дело на народни представители), като по-голямата част от тях не са били достатъчно обосновани и консенсусни, поради което не са предлагани за обсъждане в НС.