Становище на КНСБ по депозираните в НСТС предложения за изменения в Кодекса на труда

Уважаема госпожо Златанова,
Уважаеми членове на НСТС,

Едва ли в протоколите от заседанията на НСТС може да се намерят записи за подобен материал. В „насипно“ състояние, в своеобразен „пакет“, са ни предоставени предложенията на представителните синдикални и работодателски организации за изменения и допълнения в Кодекса на труда. Те бяха обект на обсъждане в комисията по трудово законодателство поне в три нейни заседания. Обобщеният извод от тези обсъждания е – пълно противоречие в предложенията на синдикати и работодатели и отношението им към тях! С няколко изключения, които по никакъв начин не променят общия извод.

Становище на КНСБ по проект на ЗИД на Кодекса на труда, внесен от група народни представители

Като цяло подкрепяме внесения от група народни представители от парламентарната група на партия „Атака” ЗИД на КТ (сигнатура № 354-01-99/19/12/2013г.), въпреки някои съмнения по предложените допълнения в чл.333 КТ и особено към новия чл.326а КТ.

Позиция на КНСБ по повод предложения за премахване на задължението за изготвяне на график за ползване на отпуските в микро и малки предприятия

(включени в Трети пакет за намаляване на регулаторната тежест)

Независимо от средносписъчната численост на персонала в дадено предприятие не би следвало да отпада изискването за изготвяне на график за ползването на платен годишен отпуск. С измененията и допълненията в Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските през 2010 г., сред които бе не само въвеждането на правило за график за ползване, но и двугодишният погасяващ правото на ползване давностен срок, целта бе да се избегне постоянната практика на отлагане на платен годишен отпуск и съответното му натрупване през годините, което се правеше в повечето предприятия, било то микро, малки, средни или от т.нар. „големи” предприятия, вкл. и в държавната администрация, за която се отнася и Закона за държавния служител.

КНСБ категорично подкрепя криминализиране укриването на осигурителни вноски

За КНСБ е неморално и безотговорно да се отричат от подписа си под национални споразумения, в т.ч. с Правителството на Република България, в които след продължително обсъждане и аргументиране е постигнат консенсус, че задължителните осигурителни вноски са публично вземане с по-висока обществена значимост от данъците, тъй като са директен гарант за социалните права на гражданите и укриването им руши социалната справедливост и заплашва социалния мир в обществото.

Позиция на КНСБ по някои текстове от законопроекта на особена част на Наказателен кодекс от 21.12.2013 г.

Конфедерацията на независимите синдикати в България отдавна и системно настоява за криминализиране на деяния, свързани със стабилността на осигурителната система и упражняване на конституционното право на сдружаване, вкл. и в синдикални организации.

По повод публикуван на сайта на Министерство на правосъдието проект за Наказателен кодекс, през май 2012 г. предоставихме на бившия министър на правосъдието редица бележки по интересуващи ни текстове.