Становище на КНСБ по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

I. Макроикономически преглед

В проектобюджета за 2014 г. е предвиден темп на нарастване на БВП 1.8%. Считаме, че този ръст е постижим. За сравнение, припомняме прогнозата на ЕК за ръст 1.7%, което е още едно доказателство, че заложеният ръст е реалистичен.

Поддържаме ръста на заложените данъчно осигурителни приходи от 1.477 млрд. лв., което е 6.5% в сравнение с Бюджет 2013, като считаме, че този ръст е постижим на базата на ръста на БВП, повишената данъчна събираемост и борбата с контрабандата.

КНСБ: Трябва да се криминализира укриването и неплащането на осигурителни вноски

 

Последните дни бяха белязани от множество публикации относно заплахите срещу бюджета на социалното осигуряване и в крайна сметка срещу пенсионните права на българите.

По този повод и предвид проблемите по събираемостта на осигурителните вноски, подобни на тези със събираемостта на данъците, КНСБ за пореден път се обръща към правителството и народните представители от 42-то Народно събрание (НС) с призив отново да бъде поставен на обсъждане въпросът за криминализиране на деянията, чрез които се ерозира осигурителната система и се съботира нормалното постъпление на  приходи във фондовете на НОИ и НЗОК. Бездействието от страна на правителството и НС по този вапрос ще влоши още повече ситуацията около приходите в осигурителните фондове, ще съботира и постави под ново напрежение социалното и здравно осигуряване.

Становище на КНСБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Конфедерацията на независимите синдикати в България смята за наложително ревизирането на държавния бюджет за 2013 г., налагащо се от очакваното намаление на годишните приходи с 293 млн. лв. и необходимостта от увеличение на разходите с 200.4 млн. лв. Намалението на приходите е в резултат на очаквания спад в постъпленията от данъци с 555 млн. лв. , в това число от ДДС с 229.2 млн. лв., от акцизи със 195 млн. лв. и от данъка върху доходите на физическите лица с около 50 млн. лв. Приемаме, с известни резерви, тези прогнози, макар те се обосновават от правителството с ревизирания ръст на БВП, намаляването на вноса и вътрешното търсене. Нищо не се споменава за необходимостта от мерки за намаляване на спада на постъпленията. Намалението се компенсира в значителна част с очакваното увеличение на неданъчните приходи с около 262 млн. лв. , в т. ч. от други неданъчни приходи със 179.2 млн. лв./ естествено, тук се налага разяснение от къде идва това увеличение/ и от доходи от собственост с 82.8 млн. лв.

Енергетиката се нуждае от спешни оздравителни мерки

КНСБ настоява за промени в Закона за обществените поръчки: улеснен достъп на повече фирми до процедурите, в т.ч. малки и средни предприятия; недопускане на фирми, нарушаващи трудовото законодателство и минималните договорени трудови стандарти; при поръчки за бързо оборотни стоки да се дава предимство на преките производители; промени в закона, недопускащи неговото заобикаляне, когато се изпълняват поръчки между свързани лица.

Сред спешните мерки, които трябва да предприеме правителството са избор на членовете на т.н „регулатори” от парламента. Осигуряване на ефективен обществен контрол върху дейността на регулаторите – обществени надзорни съвети с право на отлагателно вето върху непрозрачни и необосновани проекторешения на регулаторите.

Позиция на ИК на КНСБ относно правителствените политики и мерки в краткосрочен и средносрочен план

 

През март тази година КНСБ вече предложи за обсъждане в специален Меморандум към политическите сили своята цялостна визия за социално-икономическото и обществено-политическото развитие на България през периода 2013-2017 г. Това е ангажимент, който ние дължим на нашите синдикални членове, но и своеобразен лакмус за намеренията на новото правителство, независимо от неговия състав и партийна подкрепа. По своята същност Меморандумът представя нашата широкоспектърна концепция с обвързани цели, задачи и инструменти за целия последващ политически мандат.

В същото време ние сме свидетели на поредната патова ситуация след проведените извънредни парламентарни избори. Резултатите показват наличието на ясно изразена политическа нестабилност, в която всеки се опитва да си припише определени дивиденти, а за да се постигне съгласие трябва да се обединят принципно несъвместими възгледи и идеологии. За капак е заявена готовност за касиране на вота, с което се поставя под съмнение легитимността на 42-то Народно събрание.