Становище относно Решение на МС за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014 г. - 2016 г.

Служебният кабинет прие Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., въз основа на която се разработва бюджета на страната за 2014 г.

Въз основа на направения анализ на прогнозата, КНСБ счита, че:

Позиция на КНСБ по Актуализираната Стратегия по Заетостта 2013-2020

Становище на КНСБ по Проекта на Актуализирана стратегия по заетостта 2013 – 2020 г.
КНСБ принципно подкрепя и счита, че така разписания проект на Актуализирана стратегия по заетостта 2013 - 2020 г. обхваща голяма част от целите, които страната ни си поставя във връзка с пазара на труда и неговото развитие през следващите няколко години, включително през следващия програмен период.

Становище за преструктурирането на бюджетни средства

ДО
Г-ЖА ДЕЯНА КОСТАДИНОВА
ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Уважаема г-жо Костадинова,

Въпреки, че КНСБ остава на мнение, че възможности за преструктуриране на бюджетни средства има в повече от одобрената от Правителството сума, както и че нуждите от подкрепа на най-уязвимите социални групи остават силно неудовлетворени, първоначалното предложение на КНСБ беше сериозно преработено. Целта бе да се търси приближаване на позициите на партньорите – без да променяме целевите групи, по които още в НСТС се очерта почти пълен консенсус, предложихме конкретни активни мерки и еднократни (а не до края на годината) социални добавки за всички групи в еднакъв размер. Подобни крачки от страна на правителствените експерти в групата не бяха направени, а от страна на представителите на бизнеса – още по-малко.

Пакет от спешни мерки на КНСБ за намаляване на цените на ел.енергията, компенсиране на доходите и неотложни законодателни промени

В общественото пространство се лансират и обсъждат много и най-различни предложения като изход от създалата се кризисна ситуация. КНСБ внимателно следи и анализира всичко, което се предлага. Но изхождайки от факта, че в основата на последните събития са ниските доходи, непосилните разходи за ползване на електро и топлоенергия, респективно цените на монополните структури в тази сфера, както и засилващото се недоверие към политиците и всички управления от началото на прехода до сега, КНСБ акцентира върху три основни направления.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КНСБ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

Водещи принципи при вземането на решения за цените на електрическата енергия да бъдат – максимална прозрачност и контрол, реално участие на работодателски, синдикални и граждански организации.

Предложения на КНСБ относно увеличените разходи на българските домакинства за електроенергия

Още през м. юли миналата година, когато цената на тока се повиши с 13% КНСБ предупреди за опасностите за бита и джоба на масовия българин, и най-вече за социално-слабите слоеве и групи.

Сегашната система на енергийно подпомагане не можа да овладее създадената ценова ситуация, и не само защото този механизъм действа единствено в течение на отоплителния сезон – 5 месеца от началото на м. ноември до края на м. март следващата година. Както е известно електрическа енергия се потребява през цялата година във всяко домакинство, а не само от обхванатите от програмата. Дори най – уязвимите групи от населението, които се подпомагат парично, биват компенсирани единствено по време на отоплителния сезон, който приключва в края на следващия месец.